1 1 La knceput era Cuvkntul, wi Cuvkntul era cu Dumnezeu, wi Cuvkntul era Dumnezeu.
1 2 El era la knceput cu Dumnezeu.
1 3 Toate lucrurile au fost fqcute prin El; wi nimic din ce a fost fqcut, n`a fost fqcut fqrq El.
1 4 Kn El era viaya, wi viaya era lumina oamenilor.
1 5 Lumina lumineazq kn kntunerec, wi kntunerecul n`a biruit -o.
1 6 A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
1 7 El a venit ca martor, ca sq mqrturiseascq despre Luminq, pentruca toyi sq creadq prin el.
1 8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca sq mqrturiseascq despre Luminq.
1 9 Lumina aceasta era adevqrata Luminq, care lumineazq pe orice om, venind kn lume.
1 10 El era kn lume, wi lumea a fost fqcutq prin El, dar lumea nu L -a cunoscut.
1 11 A venit la ai Sqi, wi ai Sqi nu L-au primit.
1 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adicq celorce cred kn Numele Lui, le -a dat dreptul sq se facq copii ai lui Dumnezeu;
1 13 nqscuyi nu din sknge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
1 14 Wi Cuvkntul S`a fqcut trup, wi a locuit printre noi, plin de har, wi de adevqr. Wi noi am privit slava Lui, o slavq kntocmai ca slava singurului nqscut din Tatql. -
1 15 Ioan a mqrturisit despre El, cknd a strigat: ,,El este Acela despre care ziceam eu: ,Celce vine dupq mine, este knaintea mea, pentrucq era knainte de mine`. -
1 16 Wi noi toyi am primit din plinqtatea Lui, wi har dupq har;
1 17 cqci Legea a fost datq prin Moise, dar harul wi adevqrul au venit prin Isus Hristos.
1 18 Nimeni n`a vqzut vreodatq pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este kn sknul Tatqlui, Acela L -a fqcut cunoscut.``
1 19 Iatq mqrturisirea fqcutq de Ioan, cknd Iudeii au trimes din Ierusalim pe niwte preoyi wi Leviyi sq -l kntrebe: ,,Tu cine ewti?``
1 20 El a mqrturisit wi n`a tqgqduit: a mqrturisit cq nu este el Hristosul.
1 21 Wi ei l-au kntrebat: ,,Dar cine ewti? Ewti Ilie?`` Wi el a zis: ,,Nu sknt!`` ,,Ewti proorocul?`` Wi el a rqspuns: ,,Nu!``
1 22 Atunci i-au zis: ,,Dar cine ewti? Ca sq dqm un rqspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine knsuyi?``
1 23 ,,Eu``, a zis el, ,,sknt glasul celuice strigq kn pustie: ,Neteziyi calea Domnului`, cum a zis proorocul Isaia.``
1 24 Trimewii erau din partea Fariseilor.
1 25 Ei i-au mai pus urmqtoarea kntrebare: ,,Atunci de ce botezi, dacq nu ewti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?``
1 26 Drept rqspuns, Ioan le -a zis: ,,Eu botez cu apq; dar kn mijlocul vostru stq Unul, pe care voi nu -L cunoawteyi.
1 27 El este Acela care vine dupq mine, -wi care este knaintea mea; eu nu sknt vrednic sq -I desleg cureaua kncqlyqmintelor Lui.``
1 28 Aceste lucruri s`au petrecut kn Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
1 29 A doua zi, Ioan a vqzut pe Isus venind la el, wi a zis: ,,Iatq Mielul lui Dumnezeu, care ridicq pqcatul lumii!
1 30 El este Acela despre care ziceam: ,,Dupq mine vine un om, care este knaintea mea, cqci era knainte de mine.
1 31 Eu nu -L cunowteam, dar tocmai pentru aceasta am venit sq botez cu apq: ca El sq fie fqcut cunoscut lui Israel.``
1 32 Ioan a fqcut urmqtoarea mqrturisire: ,,Am vqzut Duhul pogorkndu-Se din cer ca un porumbel wi oprindu-Se peste El.
1 33 Eu nu -L cunowteam; dar Celce m`a trimes sq botez cu apq, mi -a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorkndu-Se wi oprindu-Se, este Celce boteazq cu Duhul Sfknt.`
1 34 Wi eu am vqzut lucrul acesta, wi am mqrturisit cq El este Fiul lui Dumnezeu.``
1 35 A doua zi, Ioan stqtea iarqw cu doi din ucenicii lui.
1 36 Wi, pe cknd privea pe Isus umblknd, a zis: ,,Iatq Mielul lui Dumnezeu!``
1 37 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, wi au mers dupq Isus.
1 38 Isus S`a kntors; wi, cknd i -a vqzut cq merg dupq El, le -a zis: ,,Ce cqutayi?`` Ei I-au rqspuns: ,,Rabi (care, tklmqcit, knsemneazq: ,,Knvqyqtorule), unde locuiewti?``
1 39 ,,Veniyi de vedeyi``, le -a zis El. S`au dus wi au vqzut unde locuia; wi kn ziua aceea au rqmas la El. Era cam pela ceasul al zecelea.
1 40 Unul din cei doi, cari auziserq cuvintele lui Ioan wi merseserq dupq Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
1 41 El, cel dintki, a gqsit pe fratele squ Simon, wi i -a zis: ,,Noi am gqsit pe Mesia`` (care, tklmqcit knsemneazq Hristos).
1 42 Wi l -a adus la Isus. Isus l -a privit, wi i -a zis: ,,Tu ewti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa``, (care, tklmqcit, knsemneazq Petru).
1 43 A doua zi Isus a vrut sq Se ducq kn Galilea, wi a gqsit pe Filip. Wi i -a zis: ,,Vino dupq Mine.``
1 44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei wi a lui Petru.
1 45 Filip a gqsit pe Natanael, wi i -a zis: ,,Noi am gqsit pe Acela, despre care a scris Moise kn lege, wi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.
1 46 Natanael i -a zis: ,,Poate iewi ceva bun din Nazaret?`` ,,Vino wi vezi!`` i -a rqspuns Filip.
1 47 Isus a vqzut pe Natanael venind la El, wi a zis despre el: ,,Iatq cu adevqrat un Israelit, kn care nu este viclewug.``
1 48 ,,De unde mq cunowti?`` I -a zis Natanael. Drept rqspuns Isus i -a zis: ,,Te-am vqzut mai knainte ca sq te chieme Filip, cknd erai supt smochin.``
1 49 Natanael I -a rqspuns: ,,Rabi, Tu ewti Fiul lui Dumnezeu, Tu ewti Kmpqratul lui Israel!``
1 50 Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Pentrucq yi-am spus cq te-am vqzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari deckt acestea vei vedea.``
1 51 Apoi i -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat vq spun, cq, deacum kncolo, veyi vedea cerul deschis wi pe kngerii lui Dumnezeu suindu-se wi pogorkndu-se peste Fiul omului.``
2 1 A treia zi s`a fqcut o nuntq kn Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo.
2 2 Wi la nuntq a fost chemat wi Isus cu ucenicii Lui.
2 3 Cknd s`a isprqvit vinul, mama lui Isus I -a zis: ,,Nu mai au vin.``
2 4 Isus i -a rqspuns: ,,Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi -a venit kncq ceasul.``
2 5 Mama lui a zis slugilor: ,,Sq faceyi orice vq va zice``.
2 6 Wi acolo erau wase vase de piatrq, puse dupq obiceiul de curqyire al Iudeilor; wi kn fiecare vas kncqpeau ckte douq sau trei vedre.
2 7 Isus le -a zis: ,,Umpleyi vasele acestea cu apq``. Wi le-au umplut pknq sus.
2 8 ,,Scoateyi acum``, le -a zis El, wi ,,aduceyi nunului.`` Wi i-au adus:
2 9 Nunul, dupqce a gustat apa fqcutq vin, -el nu wtia de unde vine vinul acesta (slugile knsq, cari scoseserq apa, wtiau), -a chemat pe mire,
2 10 wi i -a zis: ,,Orice om pune la masq kntki vinul cel bun; wi, dupq ce oamenii au bqut bine, atunci pune pe cel mai puyin bun; dar tu ai yinut vinul cel bun pknq acum.``
2 11 Acest knceput al semnelor Lui l -a fqcut Isus kn Cana din Galilea. El Wi -a arqtat slava Sa, wi ucenicii Lui au crezut kn El.
2 12 Dupq aceea, S`a pogorkt la Capernaum, kmpreunq cu mama, frayii wi ucenicii Lui; wi acolo n`au rqmas multe zile.
2 13 Pawtele Iudeilor erau aproape; wi Isus S`a suit la Ierusalim.
2 14 Kn Templu a gqsit pe cei ce vindeau boi, oi wi porumbei, wi pe schimbqtorii de bani wezknd jos.
2 15 A fqcut un bici de wtreanguri, wi i -a scos pe toyi afarq din Templu, kmpreunq cu oile wi boii; a vqrsat banii schimbqtorilor, wi le -a rqsturnat mesele.
2 16 Wi a zis celor ce vindeau porumbei: ,,Ridicayi acestea de aici, wi nu faceyi din casa Tatqlui Meu o casq de negustorie.``
2 17 Ucenicii Lui wi-au adus aminte cq este scris: ,,Rkvna pentru casa Ta Mq mqnkncq pe Mine.``
2 18 Iudeii au luat cuvkntul, wi I-au zis: ,,Prin ce semn ne arqyi cq ai putere sq faci astfel de lucruri?``
2 19 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Stricayi Templul acesta, wi kn trei zile kl voi ridica.``
2 20 Iudeii au zis: ,,Au trebuit patruzeci wi wase de ani, ca sq se zideascq Templul acesta, wi Tu kl vei ridica kn trei zile?``
2 21 Dar El le vorbea despre Templul trupului Squ.
2 22 Tocmai de aceea, cknd a knviat din moryi, ucenicii Lui wi-au adus aminte cq le spusese vorbele acestea; wi au crezut Scriptura wi cuvintele pe cari le spusese Isus.
2 23 Pe cknd era Isus kn Ierusalim, la praznicul Pawtelor, mulyi au crezut kn Numele Lui; cqci vedeau semnele pe cari le fqcea.
2 24 Dar Isus nu Se kncredea kn ei, pentrucq ki cunowtea pe toyi.
2 25 Wi n`avea trebuinyq sq -I facq cineva mqrturisiri despre niciun om, fiindcq El knsuw wtia ce este kn om.
3 1 Kntre Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaw al Iudeilor.
3 2 Acesta a venit la Isus, noaptea, wi I -a zis: ,,Knvqyqtorule, wtim cq ewti un Knvqyqtor, venit dela Dumnezeu; cqci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacq nu este Dumnezeu cu el.``
3 3 Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat kyi spun cq, dacq un om nu se nawte din nou, nu poate vedea Kmpqrqyia lui Dumnezeu.``
3 4 Nicodim I -a zis: ,,Cum se poate nawte un om bqtrkn? Poate el sq intre a doua oarq kn pkntecele maicii sale, wi sq se nascq?``
3 5 Isus i -a rqspuns: ,,Adevqrat, adevqrat kyi spun, cq, dacq nu se nawte cineva din apq wi din Duh, nu poate sq intre kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu.
3 6 Ce este nqscut din carne, este carne, wi ce este nqscut din Duh, este duh.
3 7 Nu te mira cq yi-am zis: ,,Trebuie sq vq nawteyi din nou.
3 8 Vkntul suflq kncotro vrea, wi -i auzi vuietul; dar nu wtii de unde vine, nici kncotro merge. Tot awa este cu oricine este nqscut din Duhul.``
3 9 Nicodim I -a zis: ,,Cum se poate face awa ceva?``
3 10 Isus I -a rqspuns: ,,Tu ewti knvqyqtorul lui Israel, wi nu pricepi aceste lucruri?
3 11 Adevqrat, adevqrat kyi spun, cq noi vorbim ce wtim, wi mqrturisim ce am vqzut; wi voi nu primiyi mqrturia noastrq.
3 12 Dacq v`am vorbit despre lucruri pqmkntewti wi nu credeyi, cum veyi crede cknd vq voi vorbi despre lucrurile cerewti?
3 13 Nimeni nu s`a suit kn cer, afarq de Cel ce S`a pogorkt din cer, adicq Fiul omului, care este kn cer.
3 14 Wi, dupq cum a knqlyat Moise warpele kn pustie, tot awa trebuie sq fie knqlyat wi Fiul omului,
3 15 pentruca oricine crede kn El sq nu piarq, ci sq aibq viaya vecinicq.
3 16 Fiindcq atkt de mult a iubit Dumnezeu lumea, cq a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede kn El, sq nu piarq, ci sq aibq viaya vecinicq.
3 17 Dumnezeu, kn adevqr, n`a trimes pe Fiul Squ kn lume ca sq judece lumea, ci ca lumea sq fie mkntuitq prin El.
3 18 Oricine crede kn El, nu este judecat; dar cine nu crede, a wi fost judecat, pentrucq n`a crezut kn Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
3 19 Wi judecata aceasta stq kn faptul cq, odatq venitq Lumina kn lume, oamenii au iubit mai mult kntunerecul deckt lumina, pentrucq faptele lor erau rele.
3 20 Cqci oricine face rqul, urqwte lumina, wi nu vine la luminq, ca sq nu i se vqdeascq faptele.
3 21 Dar cine lucreazq dupq adevqr, vine la luminq, pentruca sq i se arate faptele, fiindcq sknt fqcute kn Dumnezeu.``
3 22 Dupq aceea Isus, wi ucenicii Lui, a venit kn yinutul Iudeii; wi stqtea acolo cu ei wi boteza.
3 23 Ioan boteza wi el kn Enon, aproape de Salim, pentrucq acolo erau multe ape; wi oamenii veneau ca sq fie botezayi.
3 24 Cqci Ioan kncq nu fusese aruncat kn temniyq.
3 25 Kntre ucenicii lui Ioan wi kntre un Iudeu, s`a iscat o neknyelegere cu privire la curqyire.
3 26 Au venit deci la Ioan wi i-au zis: ,,Knvqyqtorule, Celce era cu tine dincolo de Iordan, wi despre care ai mqrturisit tu, iatq cq boteazq, wi toyi oameni se duc la El.``
3 27 Drept rqspuns, Ioan i -a zis: ,,Omul nu poate primi deckt ce -i este dat din cer.
3 28 Voi knwivq kmi sknteyi martori cq am zis: ,,Nu sknt eu Hristosul, ci sknt trimes knaintea Lui.
3 29 Cine are mireasq, este mire; dar prietenul mirelui, care stq wi -l ascultq, se bucurq foarte mult cknd aude glasul mirelui: wi aceastq bucurie, care este a mea, este deplinq.
3 30 Trebuie ca El sq creascq, iar eu sq mq micworez.
3 31 Celce vine din cer, este mai pe sus de toyi; celce este depe pqmknt, este pqmkntesc, wi vorbewte ca de pe pqmknt. Celce vine din cer, este mai pe sus de toyi.
3 32 El mqrturisewte ce a vqzut wi a auzit, wi totuw nimeni nu primewte mqrturia Lui.
3 33 Cine primewte mqrturia Lui, adeverewte prin aceasta cq Dumnezeu spune adevqrul.
3 34 Cqci Acela, pe care L -a trimes Dumnezeu, vorbewte cuvintele lui Dumnezeu, pentrucq Dumnezeu nu -I dq Duhul cu mqsurq.
3 35 Tatql iubewte pe Fiul, wi a dat toate lucrurile kn mkna Lui.
3 36 Cine crede kn Fiul, are viaya vecinicq; dar cine nu crede kn Fiul, nu va vedea viaya, ci mknia lui Dumnezeu rqmkne peste el.``
4 1 Domnul a aflat cq Fariseii au auzit cq El face wi boteazq mai mulyi ucenici deckt Ioan.
4 2 Knsq Isus nu boteza El knsuw, ci ucenicii Lui.
4 3 Atunci a pqrqsit Iudea, wi S`a kntors kn Galilea.
4 4 Fiindcq trebuia sq treacq prin Samaria,
4 5 a ajuns lkngq o cetate din yinutul Samariei, numitq Sihar, aproape de ogorul, pe care -l dqduse Iacov fiului squ Iosif.
4 6 Acolo se afla fkntkna lui Iacov. Isus, ostenit de cqlqtorie, wedea lkngq fkntknq. Era cam pe la ceasul al waselea.
4 7 A venit o femeie din Samaria sq scoatq apq. ,,Dq-Mi sq beau``, i -a zis Isus.
4 8 Cqci ucenicii Lui se duseserq kn cetate sq cumpere de ale mkncqrii.
4 9 Femeia Samariteancq I -a zis: ,,Cum Tu, Iudeu, ceri sq bei dela mine, femeie Samariteancq?`` -Iudeii, kn adevqr, n`au legqturi cu Samaritenii.
4 10 -Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Dacq ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, wi Cine este Cel ce-yi zice: ,Dq-Mi sq beau!` tu singurq ai fi cerut sq bei, wi El yi-ar fi dat apq vie.``
4 11 ,,Doamne``, I -a zis femeia, ,,n`ai cu ce sq scoyi apq, wi fkntkna aste adkncq; de unde ai putea sq ai dar aceastq apq vie?
4 12 Ewti Tu oare mai mare deckt pqrintele nostru Iacov, care ne -a dat fkntkna aceasta, wi a bqut din ea el knsuw wi feciorii lui wi vitele lui?``
4 13 Isus i -a rqspuns: ,,Oricui bea din apa aceasta, ki va fi iarqw sete.
4 14 Dar oricui va bea din apa, pe care i -o voi da Eu, kn veac nu -i va fi sete; ba kncq apa, pe care i -o voi da Eu, se va preface kn el kntr`un izvor de apq, care va ykwni kn viaya vecinicq.``
4 15 ,,Doamne``, I -a zis femeia, ,,dq-mi aceastq apq, ca sq nu-mi mai fie sete, wi sq nu mai vin pknq aici sq scot.``
4 16 ,,Du-te``, i -a zis Isus, ,,de cheamq pe bqrbatul tqu, wi vino aici``.
4 17 Femeia I -a rqspuns: ,,N`am bqrbat.`` Isus i -a zis: ,,Bine ai zis cq n`ai bqrbat.
4 18 Pentrucq cinci bqrbayi ai avut; wi acela, pe care -l ai acum, nu-yi este bqrbat. Aici ai spus adevqrul.``
4 19 ,,Doamne``, I -a zis femeia, ,,vqd cq ewti prooroc.
4 20 Pqrinyii nowtri s`au knchinat pe muntele acesta; wi voi ziceyi cq kn Ierusalim este locul unde trebuie sq se knchine oamenii.``
4 21 ,,Femeie``, i -a zis Isus, ,,crede-Mq cq vine ceasul cknd nu vq veyi knchina Tatqlui, nici pe muntele acesta, nici kn Ierusalim.
4 22 Voi vq knchinayi la ce nu cunoawteyi; noi ne knchinqm la ce cunoawtem, cqci Mkntuirea vine dela Iudei.
4 23 Dar vine ceasul, wi acum a wi venit, cknd knchinqtorii adevqrayi se vor knchina Tatqlui kn duh wi kn adevqr; fiindcq astfel de knchinqtori dorewte wi Tatql.
4 24 Dumnezeu este Duh; wi cine se knchinq Lui, trebuie sq I se knchine kn duh wi kn adevqr.``
4 25 ,,Wtiu``, i -a zis femeia, ,,cq are sq vinq Mesia, (cqruia I se zise Hristos); cknd va veni El, are sq ne spunq toate lucrurile.``
4 26 Isus i -a zis: ,,Eu, cel care vorbesc cu tine, sknt Acela.``
4 27 Atunci au venit ucenicii Lui, wi se mirau cq vorbea cu o femeie. Totuw nici unul nu I -a zis: ,,Ce cquyi?`` sau: ,,Despre ce vorbewti cu ea?``
4 28 Atunci femeia wi -a lqsat gqleata, s`a dus kn cetate, wi a zis oamenilor:
4 29 ,,Veniyi de vedeyi un om, care mi -a spus tot ce am fqcut; nu cumva este acesta Hristosul?``
4 30 Ei au iewit din cetate, wi veneau spre El.
4 31 Kn timpul acesta, ucenicii Kl rugau sq mqnknce, wi ziceau: ,,Knvqyqtorule, mqnkncq!``
4 32 Dar El le -a zis: ,,Eu am de mkncat o mkncare, pe care voi n`o cunoawteyi.``
4 33 Ucenicii au knceput sq-wi zicq deci unii altora: ,,Nu cumva I -a adus cineva sq mqnknce?``
4 34 Isus le -a zis: ,,Mkncarea Mea este sq fac voia Celui ce M`a trimes, wi sq kmplinesc lucrarea Lui.
4 35 Nu ziceyi voi cq mai sknt patru luni pknq la seceriw? Iatq, Eu vq spun: Ridicayi-vq ochii, wi priviyi holdele, cari sknt albe acum, gata pentru seceriw.
4 36 Cine secerq, primewte o platq, wi strknge roadq pentru viaya vecinicq; pentruca wi cel ce samqnq wi celce secerq sq se bucure kn acelaw timp.
4 37 Cqci kn aceastq privinyq, este adevqratq zicerea: ,Unul samqnq, iar altul secerq`.
4 38 Eu v`am trimes sq secerayi acolo unde nu voi v`ayi ostenit; alyii s`au ostenit, wi voi ayi intrat kn osteneala lor.``
4 39 Mulyi Samariteni din cetatea aceea au crezut kn Isus din pricina mqrturiei femeii, care zicea: ,,Mi -a spus tot ce am fqcut.``
4 40 Cknd au venit Samaritenii la El, L-au rugat sq rqmknq la ei. Wi El a rqmas acolo douq zile.
4 41 Mult mai mulyi au crezut kn El din pricina cuvintelor Lui.
4 42 Wi ziceau femeii: ,,Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricinq cq L-am auzit noi knwine, wi wtim cq acesta este kn adevqr Hristosul, Mkntuitorul lumii.``
4 43 Dupq aceste douq zile, Isus a plecat de acolo, ca sq se ducq kn Galilea.
4 44 Cqci El knsuw spusese cq un prooroc nu este preyuit kn patria sa.
4 45 Cknd a ajuns kn Galilea, a fost primit bine de Galileeni, cari vqzuserq tot ce fqcuse la Ierusalim kn timpul praznicului; cqci fuseserq wi ei la praznic.
4 46 Isus S`a kntors deci kn Cana din Galilea, unde prefqcuse apa kn vin. Kn Capernaum era un slujbaw kmpqrqtesc, al cqrui fiu era bolnav.
4 47 Slujbawul acesta a aflat cq Isus venise din Iudea kn Galilea, s`a dus la El, wi L -a rugat sq vinq wi sq tqmqduiascq pe fiul lui, care era pe moarte.
4 48 Isus i -a zis: ,,Dacq nu vedeyi semne wi minuni, cu niciun chip nu credeyi!``
4 49 Slujbawul kmpqrqtesc I -a zis: ,,Doamne, vino pknq nu moare micuyul meu.``
4 50 ,,Du-te``, i -a zis Isus, ,,fiul tqu trqiewte.`` Wi omul acela a crezut cuvintele pe cari i le spusese Isus, wi a pornit la drum.
4 51 Pe cknd se pogora el, l-au kntkmpinat robii lui, wi i-au adus vestea cq fiul lui trqiewte.
4 52 El i -a kntrebat de ceasul kn care a knceput sq -i fie mai bine. Wi ei i-au zis: ,,Ieri, kn ceasul al waptelea, l-au lqsat frigurile.``
4 53 Tatql a cunoscut cq tocmai kn ceasul acela ki zisese Isus: ,,Fiul tqu trqiewte``. Wi a crezut el wi toatq casa lui.
4 54 Acesta este iarqw al doilea semn, fqcut de Isus, dupq ce S`a kntors din Iudea kn Galilea.
5 1 Dupq aceea era un praznic al Iudeilor; wi Isus S`a suit la Ierusalim.
5 2 Kn Ierusalim, lkngq Poarta Oilor, este o scqldqtoare, numitq kn evreiewte Betesda, care are cinci pridvoare.
5 3 Kn pridvoarele acestea zqceau o mulyime de bolnavi, orbi, wchiopi, uscayi, cari awteptau miwcarea apei.
5 4 Cqci un knger al Domnului se pogora, din cknd kn cknd, kn scqldqtoare, wi turbura apa. Wi cel dintki, care se pogora kn ea, dupq turburarea apei, se fqcea sqnqtos, orice boalq ar fi avut.
5 5 Acolo se afla un om bolnav de treizeci wi opt de ani.
5 6 Isus, cknd l -a vqzut zqcknd, wi, fiindcq wtia cq este bolnav de multq vreme, i -a zis: ,,Vrei sq te faci sqnqtos?``
5 7 ,,Doamne``, I -a rqspuns bolnavul, ,,n`am pe nimeni sq mq bage kn scqldqtoare cknd se turburq apa; wi, pknq sq mq duc eu, se pogoarq altul knaintea mea.
5 8 ,,Scoalq-te``, i -a zis Isus, ,,ridicq-yi patul wi umblq.``
5 9 Kndatq omul acela s`a fqcut sqnqtos, wi -a luat patul, wi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.
5 10 Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: ,,Este ziua Sabatului; nu-yi este kngqduit sq-yi ridici patul``.
5 11 El le -a rqspuns: ,,Celce m`a fqcut sqnqtos, mi -a zis: ,Ridicq-yi patul, wi umblq.``
5 12 Ei l-au kntrebat: ,,Cine este omul acela, care yi -a zis: ,Ridicq-yi patul, wi umblq?.``
5 13 Dar cel vindecat nu wtia cine este: cqci Isus se fqcuse nevqzut din norodul care era kn locul acela.
5 14 Dupq aceea, Isus l -a gqsit kn Templu, wi i -a zis: ,,Iatq cq te-ai fqcut sqnqtos; de acum sq nu mai pqcqtuiewti, ca sq nu yi se kntkmple ceva mai rqu.``
5 15 Omul acela s`a dus, wi a spus Iudeilor cq Isus este Acela care -l fqcuse sqnqtos.
5 16 Din pricina aceasta, Iudeii au knceput sq urmqreascq pe Isus, wi cqutau sq -L omoare, fiindcq fqcea aceste lucruri kn ziua Sabatului.
5 17 Dar Isus le -a rqspuns: ,,Tatql Meu lucreazq pknq acum; wi Eu de asemenea lucrez.``
5 18 Tocmai de aceea cqutau wi mai mult Iudeii sq -L omoare, nu numai fiindcq deslega ziua Sabatului, dar wi pentrucq zicea cq Dumnezeu este Tatql Squ, wi Se fqcea astfel deopotrivq cu Dumnezeu.
5 19 Isus a luat din nou cuvkntul, wi le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat vq spun, cq, Fiul nu poate face nimic dela Sine; El nu face deckt ce vede pe Tatql fqcknd; wi tot ce face Tatql, face wi Fiul kntocmai.
5 20 Cqci Tatql iubewte pe Fiul, wi -I aratq tot ce face; wi -I va arqta lucrqri mai mari deckt acestea, ca voi sq vq minunayi.
5 21 Kn adevqr, dupq cum Tatql knviazq moryii, wi le dq viayq, tot awa wi Fiul dq viayq cui vrea.
5 22 Tatql nici nu judecq pe nimeni, ci toatq judecata a dat -o Fiului,
5 23 pentru ca toyi sq cinsteascq pe Fiul cum cinstesc pe Tatql. Cine nu cinstewte pe Fiul, nu cinstewte pe Tatql, care L -a trimes.
5 24 Adevqrat, adevqrat vq spun, cq cine ascultq cuvintele Mele, wi crede kn Celce M`a trimes, are viaya vecinicq, wi nu vine la judecatq, ci a trecut din moarte la viayq.
5 25 Adevqrat, adevqrat vq spun, cq vine ceasul, wi acum a wi venit, cknd cei moryi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, wi ceice -l vor asculta, vor knvia.
5 26 Cqci, dupqcum Tatql are viaya kn Sine, tot awa a dat wi Fiului sq aibq viaya kn Sine.
5 27 Wi I -a dat putere sq judece, kntruckt este Fiu al omului.
5 28 Nu vq mirayi de lucrul acesta; pentrucq vine ceasul cknd toyi cei din morminte vor auzi glasul Lui,
5 29 wi vor iewi afarq din ele. Ceice au fqcut binele, vor knvia pentru viayq; iar ceice au fqcut rqul, vor knvia pentru judecatq.
5 30 Eu nu pot face nimic dela Mine knsumi: judec dupq cum aud; wi judecata Mea este dreaptq, pentru cq nu caut sq fac voia Mea, ci voia Tatqlui, care M`a trimes.
5 31 Dacq Eu mqrturisesc despre Mine knsumi, mqrturia Mea nu este adevqratq.
5 32 Este un Altul, care mqrturisewte despre mine; wi wtiu cq mqrturisirea, pe care o face El despre Mine, este adevqratq.
5 33 Voi ayi trimes la Ioan, wi el a mqrturisit pentru adevqr.
5 34 Nu cq mqrturia, pe care o primesc Eu, vine dela un om; dar spun lucrurile acestea pentru ca sq fiyi mkntuiyi.
5 35 Ioan era lumina, care este aprinsq wi lumineazq, wi voi ayi vrut sq vq veseliyi cktqva vreme la lumina lui.
5 36 Dar Eu am o mqrturie mai mare deckt a lui Ioan; cqci lucrqrile, pe cari Mi le -a dat Tatql sq le sqvkrwesc, tocmai lucrqrile acestea, pe cari le fac Eu, mqrturisesc despre Mine cq Tatql M`a trimes.
5 37 Wi Tatql, care M`a trimes, a mqrturisit El knsuw despre Mine. Voi nu I-ayi auzit niciodatq glasul, nu I-ayi vqzut deloc faya;
5 38 wi Cuvkntul Lui nu rqmkne kn voi, pentrucq nu credeyi kn Acela, pe care L -a trimes El.
5 39 Cercetayi Scripturile, pentru cq socotiyi cq kn ele aveyi viaya vecinicq, dar tocmai ele mqrturisesc despre Mine.
5 40 Wi nu vreyi sq veniyi la Mine, ca sq aveyi viaya!
5 41 Eu nu umblu dupq slava care vine dela oameni.
5 42 Dar wtiu cq n`aveyi kn voi dragoste de Dumnezeu.
5 43 Eu am venit kn Numele Tatqlui Meu, wi nu Mq primiyi; dacq va veni un altul, kn numele lui knsuw, pe acela kl veyi primi.
5 44 Cum puteyi crede voi, cari umblayi dupq slava, pe care v`o dayi unii altora, wi nu cqutayi slava care vine dela singurul Dumnezeu?
5 45 Sq nu credeyi cq vq voi knvinui knaintea Tatqlui; este cine sq vq knvinuiascq: Moise, kn care v`ayi pus nqdejdea.
5 46 Cqci, dacq ayi crede pe Moise, M`ayi crede wi pe Mine, pentrucq el a scris despre Mine.
5 47 Dar dacq nu credeyi cele scrise de el, cum veyi crede cuvintele Mele?``
6 1 Dupq aceea, Isus S`a dus dincolo de marea Galileii, numitq marea Tiberiadei.
6 2 O mare gloatq mergea dupq El, pentrucq vedea semnele pe cari le fqcea cu cei bolnavi.
6 3 Isus S`a suit pe munte, wi wedea acolo cu ucenicii Sqi.
6 4 Pawtele, praznicul Iudeilor, erau aproape.
6 5 Isus Wi -a ridicat ochii, wi a vqzut cq o mare gloatq vine spre El. Wi a zis lui Filip: ,,De unde avem sq cumpqrqm pkni ca sq mqnknce oamenii acewtia?``
6 6 Spunea lucrul acesta ca sq -l kncerce, pentrucq wtia ce are de gknd sq facq.
6 7 Filip i -a rqspuns: ,,Pknile, pe cari le-am putea cumpqra cu douq sute de lei (Grecewte: dinari.), n`ar ajunge ca fiecare sq capete puyintel din ele.``
6 8 Unul din ucenicii Sqi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I -a zis:
6 9 ,,Este aici un bqieyel, care are cinci pkni de orz wi doi pewti; dar ce sknt acestea la atkyia?``
6 10 Isus a zis: ,,Spuneyi oamenilor sq wadq jos.`` Kn locul acela era multq iarbq. Oamenii au wezut jos, kn numqr de aproape cinci mii.
6 11 Isus a luat pknile, a mulyqmit lui Dumnezeu, le -a kmpqryit ucenicilor, iar ucenicii le-au kmpqryit celorce wedeau jos; de asemenea, le -a dat wi din pewti ckt au voit.
6 12 Dupqce s`au sqturat, Isus a zis ucenicilor Sqi: ,,Strkngeyi fqrqmiturile cari au rqmas, ca sq nu se piardq nimic.``
6 13 Le-au adunat deci, wi au umplut douqsprezece cowuri cu fqrqmiturile cari rqmqseserq din cele cinci pkni de orz, dupq ce mkncaserq toyi.
6 14 Oamenii aceia, cknd au vqzut minunea, pe care o fqcuse Isus, ziceau: ,,Cu adevqrat, acesta este proorocul cel awteptat kn lume.``
6 15 Isus, fiindcq wtia cq au de gknd sq vinq sq -L ia cu sila ca sq -L facq kmpqrat, S`a dus iarqw la munte, numai El singur. Isus umblq pe mare.
6 16 Cknd s`a knserat, ucenicii Lui s`au coborkt la marginea mqrii.
6 17 S`au suit kntr`o corabie, wi treceau marea, ca sq se ducq kn Capernaum. Se kntunecase, wi Isus tot nu venise la ei.
6 18 Sufla un vknt puternic wi marea era kntqrktatq.
6 19 Dupq ce au vkslit cam douqzeci wi cinci sau treizeci de stadii, vqd pe Isus umblknd pe mare wi apropiindu-Se de corabie. Wi s`au knfricowat.
6 20 Dar Isus le -a zis: ,,Eu sknt, nu vq temeyi!``
6 21 Voiau deci sq -L ia kn corabie. Wi corabia a sosit kndatq la locul spre care mergeau.
6 22 Norodul, care rqmqsese de cealaltq parte a mqrii, bqgase de seamq cq acolo nu era deckt o corabie, wi cq Isus nu Se suise kn corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaserq singuri cu ea.
6 23 A doua zi sosiserq alte corqbii din Tiberiada, aproape de locul unde mkncaserq ei pknea, dupqce Domnul mulyqmise lui Dumnezeu.
6 24 Cknd au vqzut noroadele cq nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s`au suit wi ele kn corqbiile acestea, wi s`au dus la Capernaum sq caute pe Isus.
6 25 Cknd L-au gqsit, dincolo de mare, I-au zis: ,,Knvqyqtorule, cknd ai venit aici?``
6 26 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq Mq cqutayi nu pentrucq ayi vqzut semne, ci pentrucq ayi mkncat din pknile acelea, wi v`ayi sqturat.
6 27 Lucrayi nu pentru mkncarea peritoare, ci pentru mkncarea, care rqmkne pentru viaya vecinicq, wi pe care v`o va da Fiul omului; cqci Tatql, adicq, knsuw Dumnezeu, pe el L -a knsemnat cu pecetea Lui.``
6 28 Ei I-au zis: ,,Ce sq facem ca sq sqvkrwim lucrqrile lui Dumnezeu?``
6 29 Isus le -a rqspuns: ,,Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: sq credeyi kn Acela, pe care L -a trimes El.``
6 30 ,,Ce semn faci Tu, deci``, I-au zis ei, ,,ca sq -l vedem, wi sq credem kn Tine? Ce lucrezi Tu?
6 31 Pqrinyii nowtri au mkncat manq kn pustie, dupq cum este scris: ,Le -a dat sq mqnknce pkne din cer.``
6 32 Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq Moise nu v`a dat pknea din cer, ci Tatql Meu vq dq adevqrata pkne din cer;
6 33 cqci Pknea lui Dumnezeu este aceea care se pogoarq din cer, wi dq lumii viaya``.
6 34 ,,Doamne``, I-au zis ei, ,,dq-ne totdeauna aceastq pkne.``
6 35 Isus le -a zis: ,,Eu sknt Pknea vieyii. Cine vine la Mine, nu va flqmknzi niciodatq; wi cine crede kn Mine, nu va knseta niciodatq.
6 36 Dar v`am spus cq M`ayi wi vqzut, wi tot nu credeyi.
6 37 Tot ce-Mi dq Tatql, va ajunge la Mine; wi pe cel ce vine la Mine, nu -l voi izgoni afarq:
6 38 cqci M`am pogorkt din cer ca sq fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M`a trimes.
6 39 Wi voia Celuice M`a trimes, este sq nu pierd nimic din tot ce Mi -a dat El, ci sq -l knviez kn ziua de apoi.
6 40 Voia Tatqlui meu este ca oricine vede pe Fiul, wi crede kn El, sq aibq viaya vecinicq; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.``
6 41 Iudeii ckrteau kmpotriva Lui, pentrucq zisese: ,,Eu sknt pknea care s`a pogorkt din cer.``
6 42 Wi ziceau: ,,Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cqrui tatq wi mamq ki cunoawtem? Cum dar zice El: ,Eu M`am pogorkt din cer?``
6 43 Isus le -a rqspuns: ,,Nu ckrtiyi kntre voi.
6 44 Nimeni nu poate veni la Mine, dacq nu -l atrage Tatql, care M`a trimes; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.
6 45 Kn prooroci este scris: ,Toyi vor fi knvqyayi de Dumnezeu.` Awa cq oricine a ascultat pe Tatql, wi a primit knvqyqtura Lui, vine la Mine.
6 46 Nu cq cineva a vqzut pe Tatql, afarq de Acela care vine dela Dumnezeu; da, Acela a vqzut pe Tatql.
6 47 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq cine crede kn Mine, are viaya vecinicq.
6 48 Eu sknt Pknea vieyii.
6 49 Pqrinyii vowtri au mkncat manq kn pustie, wi au murit.
6 50 Pknea, care se pogoarq din cer, este de awa fel, ca cineva sq mqnknce din ea, wi sq nu moarq.
6 51 Eu sknt Pknea vie, care s`a pogorkt din cer. Dacq mqnkncq cineva din pknea aceasta, va trqi kn veac; wi pknea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care kl voi da pentru viaya lumii.``
6 52 La auzul acestor cuvinte, Iudeii se certau kntre ei, wi ziceau: ,,Cum poate omul acesta sq ne dea trupul Lui sq -l mkncqm?``
6 53 Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq nu mkncayi trupul Fiului omului, wi dacq nu beyi skngele Lui, n`aveyi viaya kn voi knwivq.
6 54 Cine mqnkncq trupul Meu, wi bea skngele Meu, are viaya vecinicq; wi Eu kl voi knvia kn ziua de apoi.
6 55 Cqci trupul Meu este cu adevqrat o hranq, wi skngele Meu este cu adevqrat o bquturq.
6 56 Cine mqnkncq trupul Meu, wi bea skngele Meu, rqmkne kn Mine, wi Eu rqmkn kn el.
6 57 Dupq cum Tatql, care este viu, M`a trimes pe Mine, wi Eu trqiesc prin Tatql, tot awa, cine Mq mqnkncq pe Mine, va trqi wi el prin Mine.
6 58 Astfel este pknea, care s`a pogorkt din cer, nu ca mana, pe care au mkncat -o pqrinyii vowtri, wi totuw au murit: cine mqnkncq pknea aceasta, va trqi kn veac.``
6 59 Isus a spus aceste lucruri kn sinagogq, cknd knvqya pe oameni kn Capernaum.
6 60 Mulyi din ucenicii Lui, dupq ce au auzit aceste cuvinte, au zis: ,,Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s`o sufere?``
6 61 Isus, care wtia kn Sine cq ucenicii Sqi ckrteau kmpotriva vorbirii acesteia, le -a zis: ,,Vorbirea aceasta este pentru voi o pricinq de poticnire?
6 62 Dar dacq ayi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai knainte?...
6 63 Duhul este acela care dq viayq, carnea nu folosewte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sknt duh wi viayq.
6 64 Dar sknt unii din voi cari nu cred.`` Cqci Isus wtia dela knceput cine erau ceice nu cred, wi cine era celce avea sq -L vkndq.
6 65 Wi a adqogat: ,,Tocmai de aceea v`am spus cq nimeni nu poate sq vinq la Mine, dacq nu i -a fost dat de Tatql Meu.``
6 66 Din clipa aceea, mulyi din ucenicii Lui s`au kntors knapoi, wi nu mai umblau cu El.
6 67 Atunci Isus a zis celor doisprezece: ,,Voi nu vreyi sq vq duceyi?``
6 68 ,,Doamne``, I -a rqspuns Simon Petru, ,,la cine sq ne ducem? Tu ai cuvintele vieyii vecinice.
6 69 Wi noi am crezut, wi am ajuns la cunowtinya cq Tu ewti Hristosul, Sfkntul lui Dumnezeu.``
6 70 Isus le -a rqspuns: ,,Nu v`am ales Eu pe voi cei doisprezece? Wi totuw unul din voi este un drac.``
6 71 Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; cqci el avea sq -L vkndq: el, unul din cei doisprezece.
7 1 Dupq aceea, Isus strqbqtea Galilea; nu voia sq stea kn Iudea, pentrucq Iudeii cqutau sq -L omoare.
7 2 Wi praznicul Iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.
7 3 Frayii Lui I-au zis: ,,Pleacq de aici, wi du-Te kn Iudea, ca sq vadq wi ucenicii Tqi lucrqrile, pe cari le faci.
7 4 Nimeni nu face ceva kn ascuns, cknd cautq sq se facq cunoscut: dacq faci aceste lucruri, aratq-Te lumii.``
7 5 Cqci nici frayii Lui nu credeau kn El.
7 6 Isus le -a zis: ,,Vremea Mea n`a sosit kncq, dar vouq vremea totdeauna vq este prielnicq.
7 7 Pe voi lumea nu vq poate urk; pe Mine Mq urqwte, pentrucq mqrturisesc despre ea cq lucrqrile ei sknt rele.
7 8 Suiyi-vq voi la praznicul acesta; Eu kncq nu Mq sui la praznicul acesta, fiindcq nu Mi s`a kmplinit kncq vremea.``
7 9 Dupqce le -a spus aceste lucruri, a rqmas kn Galilea.
7 10 Dupq ce s`au suit frayii Lui la praznic, S`a suit wi El, dar nu pe fayq, ci cam pe ascuns.
7 11 Iudeii Kl cqutau kn timpul praznicului, wi ziceau: ,,Unde este?``
7 12 Noroadele vorbeau mult kn woaptq despre El. Unii ziceau: ,,Este un om bun.`` Alyii ziceau: ,,Nu, ci duce norodul kn rqtqcire.``
7 13 Totuw, de frica Iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe fayq.
7 14 Pela jumqtatea praznicului, Isus S`a suit la Templu. Wi knvqya norodul.
7 15 Iudeii se mirau, wi ziceau: ,,Cum are omul acesta knvqyqturq, cqci n`a knvqyat niciodatq?``
7 16 Isus le -a rqspuns: ,,Knvqyqtura Mea nu este a Mea, ci a Celuice M`a trimes pe Mine.
7 17 Dacq vrea cineva sq facq voia Lui, va ajunge sq cunoascq dacq knvqyqtura este de la Dumnezeu, sau dacq Eu vorbesc dela Mine.
7 18 Cine vorbewte dela sine, cautq slava lui knsuw; dar cine cautq slava Celuice l -a trimes, acela este adevqrat, wi kn el nu este strkmbqtate.
7 19 Oare nu v`a dat Moise Legea? Totuw nimeni din voi nu yine Legea. De ce cqutayi sq Mq omorkyi?``
7 20 Norodul I -a rqspuns: ,,Ai drac. Cine cautq sq Te omoare?``
7 21 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,O lucrare am fqcut, wi toyi vq mirayi de ea.
7 22 Moise v`a dat porunca privitoare la tqierea kmprejur-nu cq ea vine dela Moise, ci dela patriarhi-wi voi tqiayi kmprejur pe om kn ziua Sabatului.
7 23 Dacq un om primewte tqierea kmprejur kn ziua Sabatului, ca sq nu se calce Legea lui Moise, de ce turbayi de mknie kmpotriva Mea, pentrucq am knsqnqtowat un om kntreg kn ziua Sabatului?
7 24 Nu judecayi dupq knfqyiware, ci judecayi dupq dreptate.``
7 25 Niwte locuitori din Ierusalim ziceau: ,,Nu este El acela, pe care cautq ei sq -L omoare?
7 26 Wi totuw, iatq cq vorbewte pe fayq, wi ei nu -I zic nimic! Nu cumva, kn adevqr, cei mai mari vor fi cunoscut cq El este Hristosul?
7 27 Dar noi wtim de unde este omul acesta; knsq, cknd va veni Hristosul, nimeni nu va wti de unde este.``
7 28 Wi Isus, pe cknd knvqya pe norod kn Templu, striga: ,,Mq cunoawteyi wi Mq wtiyi de unde sknt! Eu n`am venit dela Mine knsumi, ci Cel ce M`a trimes, este adevqrat, wi voi nu -L cunoawteyi.
7 29 Eu Kl cunosc, cqci vin dela El, wi El M`a trimes.``
7 30 Ei cqutau deci sq -L prindq; wi nimeni n`a pus mkna pe El, cqci kncq nu -I sosise ceasul.
7 31 Mulyi din norod au crezut kn El, wi ziceau: ,,Cknd va veni Hristosul, va face mai multe semne deckt a fqcut omul acesta?``
7 32 Fariseii au auzit pe norod spunknd kn woaptq aceste lucruri despre El. Atunci preoyii cei mai de seamq wi Fariseii au trimes niwte aprozi sq -L prindq.
7 33 Isus a zis: ,,Mai sknt cu voi puyinq vreme, wi apoi Mq duc la Cel ce M`a trimes.
7 34 Voi Mq veyi cquta, wi nu Mq veyi gqsi; wi unde voi fi Eu, voi nu puteyi veni.``
7 35 Iudeii au zis kntre ei: ,,Unde are de gknd sq se ducq omul acesta, ca sq nu -l putem gqsi? Doar n`o avea de gknd sq se ducq la cei kmprqwtiayi printre Greci, wi sq knveye pe Greci?
7 36 Ce knsemneazq cuvintele acestea, pe cari le -a spus: ,Mq veyi cquta, wi nu Mq veyi gqsi; wi unde voi fi Eu, voi nu puteyi veni?``
7 37 Kn ziua de pe urmq, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stqtut kn picioare, wi a strigat: ,,Dacq knseteazq cineva, sq vinq la Mine, wi sq bea.
7 38 Cine crede kn Mine, din inima lui vor curge rkuri de apq vie, cum zice Scriptura.``
7 39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau sq -L primeascq ceice vor crede kn El. Cqci Duhul Sfknt kncq nu fusese dat, fiindcq Isus nu fusese kncq proslqvit.
7 40 Unii din norod, cknd au auzit aceste cuvinte, ziceau: ,,Acesta este cu adevqrat Proorocul.``
7 41 Alyii ziceau: ,,Acesta este Hristosul.`` Wi alyii ziceau: ,,Cum, din Galilea are sq vinq Hristosul?
7 42 Nu zice Scriptura cq Hristosul are sq vinq din sqmknya lui David, wi din satul Betleem, unde era David?``
7 43 S`a fqcut deci desbinare kn norod din pricina Lui.
7 44 Unii din ei voiau sq -L prindq; dar nimeni n`a pus mkna pe El.
7 45 Aprozii s`au kntors deci la preoyii cei mai de seamq wi la Farisei. Wi acewtia le-au zis: ,,De ce nu L-ayi adus?``
7 46 Aprozii au rqspuns: ,,Niciodatq n`a vorbit vreun om ca omul acesta.``
7 47 Fariseii le-au rqspuns: ,,Doar n`ayi fi fost duwi wi voi kn rqtqcire?
7 48 A crezut kn El vreunul din mai marii nowtri sau din Farisei?
7 49 Dar norodul acesta, care nu wtie Legea, este blestemat!``
7 50 Nicodim, cel care venise la Isus noaptea, wi care era unul din ei, le -a zis:
7 51 ,,Legea noastrq oskndewte ea pe un om knainte ca sq -l asculte wi sq wtie ce face?``
7 52 Drept rqspuns, ei i-au zis: ,,Wi tu ewti din Galilea? Cerceteazq bine, wi vei vedea cq din Galilea nu s`a ridicat niciun prooroc.``
7 53 (Wi s`a kntors fiecare acasq.
8 1 Isus S`a dus la muntele Mqslinilor.
8 2 Dar disdedimineayq, a venit din nou kn Templu; wi tot norodul a venit la El. El a wezut jos, wi -i knvqya.
8 3 Atunci cqrturarii wi Fariseii I-au adus o femeie prinsq kn preacurvie. Au pus -o kn mijlocul norodului,
8 4 wi au zis lui Isus: ,,Knvqyqtorule, femeia aceasta a fost prinsq chiar cknd sqvkrwea preacurvia.
8 5 Moise, kn Lege, ne -a poruncit sq ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?``
8 6 Spuneau lucrul acesta ca sq -L ispiteascq wi sq -L poatq knvinui. Dar Isus S`a plecat kn jos, wi scria cu degetul pe pqmknt.
8 7 Fiindcq ei nu kncetau sq -L kntrebe, El S`a ridicat kn sus, wi le -a zis: ,,Cine dintre voi este fqrq pqcat, sq arunce cel dintki cu piatra kn ea.``
8 8 Apoi S`a plecat iarqw, wi scria cu degetul pe pqmknt.
8 9 Cknd au auzit ei cuvintele acestea, s`au simyit mustrayi de cugetul lor, wi au iewit afarq, unul ckte unul, kncepknd dela cei mai bqtrkni, pknq la cei din urmq. Wi Isus a rqmas singur cu femeia, care stqtea kn mijloc.
8 10 Atunci S`a ridicat kn sus; wi, cknd n`a mai vqzut pe nimeni deckt pe femeie, Isus i -a zis: ,,Femeie, unde sknt pkrkwii tqi? Nimeni nu te -a oskndit?``
8 11 ,,Nimeni, Doamne``, I -a rqspuns ea. Wi Isus i -a zis: ,,Nici Eu nu te oskndesc. Du-te, wi sq nu mai pqcqtuiewti.``)
8 12 Isus le -a vorbit din nou, wi a zis: ,,Eu sknt Lumina lumii; cine Mq urmeazq pe Mine, nu va umbla kn kntunerec, ci va avea lumina vieyii.``
8 13 La auzul acestor vorbe, Fariseii I-au zis: ,,Tu mqrturisewti despre Tine knsuyi: deci mqrturia Ta nu este adevqratq.``
8 14 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Chiar dacq Eu mqrturisesc despre Mine knsumi, totuw mqrturia Mea este adevqratq; cqci Eu wtiu de unde am venit wi unde Mq duc, dar voi nu wtiyi nici de unde vin nici unde Mq duc.
8 15 Voi judecayi dupq knfqyiware; Eu nu judec pe nimeni.
8 16 Wi chiar dacq judec, judecata Mea este adevqratq, pentrucq nu sknt singur, ci Tatql, care M`a trimes, este cu Mine.
8 17 Kn Legea voastrq este scris cq mqrturia a doi oameni este adevqratq:
8 18 deci despre Mine knsumi, mqrturisesc Eu, wi despre Mine mqrturisewte wi Tatql, care M`a trimes.``
8 19 Ei I-au zis deci: ,,Unde este Tatql Tqu?`` Isus a rqspuns: ,,Voi nu Mq cunoawteyi nici pe Mine, nici pe Tatql Meu. Dacq M`ayi cunoawte pe Mine, ayi cunoawte wi pe Tatql Meu.``
8 20 Isus a spus aceste cuvinte, pe cknd knvqya pe norod kn Templu, kn locul unde era vistieria; wi nimeni n`a pus mkna pe el, pentrucq kncq nu -I sosise ceasul.
8 21 Isus le -a mai spus: ,,Eu Mq duc, wi Mq veyi cquta, wi veyi muri kn pqcatul vostru; acolo unde Mq duc Eu, voi nu puteyi veni.``
8 22 Atunci Iudeii au zis: ,,Doar n`o avea de gknd sq se omoare, de zice: ,Unde Mq duc Eu, voi nu puteyi veni!``
8 23 ,,Voi sknteyi de jos``, le -a zis El; ,,Eu sknt de sus: voi sknteyi din lumea aceasta, Eu nu sknt din lumea aceasta.
8 24 De aceea v`am spus cq veyi muri kn pqcatele voastre; cqci, dacq nu credeyi cq Eu sknt, veyi muri kn pqcatele voastre.``
8 25 ,,Cine ewti Tu?`` I-au zis ei. Isus le -a rqspuns: ,,Ceeace dela knceput vq spun cq sknt.``
8 26 Am multe de zis despre voi wi de oskndit kn voi; dar Celce M -a trimes, este adevqrat; wi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.``
8 27 Ei n`au knyeles cq le vorbea despre Tatql.
8 28 Isus deci le -a zis: ,,Cknd veyi knqlya pe Fiul omului, atunci veyi cunoawte cq Eu sknt, wi cq nu fac nimic dela Mine knsumi, ci vorbesc dupq cum M`a knvqyat Tatql Meu.
8 29 Cel ce M`a trimes, este cu Mine; Tatql nu M`a lqsat singur, pentrucq totdeauna fac ce -I este plqcut.``
8 30 Pe cknd vorbea Isus astfel, mulyi au crezut kn El.
8 31 Wi a zis Iudeilor, cari crezuserq kn El: ,,Dacq rqmkneyi kn cuvkntul Meu, sknteyi kn adevqr ucenicii Mei;
8 32 veyi cunoawte adevqrul, wi adevqrul vq va face slobozi.``
8 33 Ei I-au rqspuns: ,,Noi skntem sqmknya lui Avraam, wi n`am fost niciodatq robii nimqnui; cum zici Tu: ,Veyi fi slobozi!``
8 34 ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun``, le -a rqspuns Isus, ,,cq, oricine trqiewte kn pqcat, este rob al pqcatului.
8 35 Wi robul nu rqmkne pururea kn casq; fiul knsq rqmkne pururea.
8 36 Deci, dacq Fiul vq face slobozi, veyi fi cu adevqrat slobozi.
8 37 Wtiu cq sknteyi sqmknya lui Avraam; dar cqutayi sq Mq omorkyi, pentrucq nu pqtrunde kn voi cuvkntul Meu.
8 38 Eu spun ce am vqzut la Tatql Meu; wi voi faceyi ce ayi auzit dela tatql vostru.``
8 39 ,,Tatql nostru``, I-au rqspuns ei, ,,este Avraam``. Isus le -a zis: ,,Dacq ayi fi copii ai lui Avraam, ayi face faptele lui Avraam.
8 40 Dar acum cqutayi sq Mq omorkyi, pe Mine, un om, care v`am spus adevqrul, pe care l-am auzit dela Dumnezeu. Awa ceva Avraam n`a fqcut.
8 41 Voi faceyi faptele tatqlui vostru.`` Ei I-au zis: ,,Noi nu skntem copii nqscuyi din curvie; avem un singur Tatq: pe Dumnezeu.``
8 42 Isus le -a zis: ,,Dacq ar fi Dumnezeu Tatql vostru, M`ayi iubi wi pe Mine, cqci Eu am iewit wi vin dela Dumnezeu: n`am venit dela Mine knsumi, ci El M`a trimes.
8 43 Pentru ce nu knyelegeyi vorbirea Mea? Pentru cq nu puteyi asculta Cuvkntul Meu.
8 44 Voi aveyi de tatq pe diavolul; wi vreyi sq kmpliniyi poftele tatqlui vostru. El dela knceput a fost ucigaw; wi nu stq kn adevqr, pentrucq kn el nu este adevqr. Orideckteori spune o minciunq, vorbewte din ale lui, cqci este mincinos wi tatql minciunii.
8 45 Iar pe Mine, pentrucq spun adevqrul, nu Mq credeyi.
8 46 Cine din voi Mq poate dovedi cq am pqcat? Dacq spun adevqrul, pentru ce nu Mq credeyi?
8 47 Cine este din Dumnezeu, ascultq cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n`ascultayi, pentrucq nu sknteyi din Dumnezeu.``
8 48 Iudeii I-au rqspuns: ,,Nu zicem noi bine cq ewti Samaritean, wi cq ai drac?``
8 49 ,,N`am drac`` le -a rqspuns Isus; ,,ci Eu cinstesc pe Tatql Meu, dar voi nu Mq cinstiyi.
8 50 Eu nu caut slava Mea; este Unul care o cautq wi care judecq.
8 51 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq pqzewte cineva cuvkntul Meu, kn veac nu va vedea moartea.``
8 52 ,,Acum``, I-au zis Iudeii, ,,vedem bine cq ai drac; Avraam a murit, proorocii de asemenea au murit, wi tu zici: ,Dacq pqzewte cineva cuvkntul Meu, kn veac nu va gusta moartea.`
8 53 Doar n`ai fi Tu mai mare deckt pqrintele nostru Avraam, care a murit? Wi deckt proorocii, cari de asemenea au murit? Cine te crezi Tu cq ewti?``
8 54 Isus a rqspuns: ,,Dacq Mq slqvesc Eu knsumi, slava Mea nu este nimic; Tatql Meu Mq slqvewte, El, despre care voi ziceyi cq este Dumnezeul vostru;
8 55 wi totuw nu -L cunoawteyi. Eu Kl cunosc bine; wi dacq aw zice cq nu -L cunosc, aw fi wi Eu un mincinos ca voi. Dar kl cunosc wi pqzesc Cuvkntul Lui.
8 56 Tatql vostru Avraam a sqltat de bucurie cq are sq vadq ziua Mea: a vqzut -o wi s`a bucurat.``
8 57 ,,N`ai nici cincizeci ce ani``, I-au zis Iudeii, ,,wi ai vqzut pe Avraam!``
8 58 Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, mai knainte ca sq se nascq Avraam, sknt Eu.``
8 59 La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca sq arunce kn El. Dar Isus S`a ascuns, wi a iewit din Templu, trecknd prin mijlocul lor. Wi awa a plecat din Templu.
9 1 Cknd trecea, Isus a vqzut pe un orb din nawtere.
9 2 Ucenicii Lui L-au kntrebat: ,,Knvqyqtorule, cine a pqcqtuit: omul acesta sau pqrinyii lui, de s`a nqscut orb?``
9 3 Isus a rqspuns: ,,N`a pqcqtuit nici omul acesta, nici pqrinyii lui; ci s`a nqscut awa, ca sq se arate kn el lucrqrile lui Dumnezeu.
9 4 Ckt este ziuq, trebuie sq lucrez lucrqrile Celuice M`a trimes; vine noaptea, cknd nimeni nu mai poate sq lucreze.
9 5 Ckt sknt kn lume, sknt Lumina lumii.``
9 6 Dupq ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pqmknt wi a fqcut tinq din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,
9 7 wi i -a zis: ,,Du-te de te spalq kn scqldqtoarea Siloamului`` (care, tklmqcit, knsemneazq: Trimes). El s`a dus, s`a spqlat, wi s`a kntors vqzknd bine.
9 8 Vecinii wi ceice -l cunoscuserq mai knainte ca cerwetor, ziceau: ,,Nu este acesta celce wedea wi cerwea?``
9 9 Unii ziceau: ,,El este.`` Alyii ziceau: ,,Nu; dar seamqnq cu el.`` Wi el knsuw zicea: ,,Eu sknt.``
9 10 Deci i-au zis: ,,Cum yi s`au deschis ochii?``
9 11 El a rqspuns: ,,Omul acela, cqruia i se zice Isus, a fqcut tinq, mi -a uns ochii, wi mi -a zis: ,Du-te la scqldqtoarea Siloamului, wi spalq-te.` M`am dus, m`am spqlat, wi mi-am cqpqtat vederea.``
9 12 ,,Unde este omul acela``, l-au kntrebat ei. El a rqspus: ,,Nu wtiu.``
9 13 Au adus la Farisei pe cel ce fusese orb mai knainte.
9 14 Wi era o zi de Sabat cknd fqcuse Isus tinq, wi -i deschisese ochii.
9 15 Din nou, Fariseii l-au kntrebat wi ei cum wi -a cqpqtat vederea. Wi el le -a zis: ,,Mi -a pus tinq pe ochi, m`am spqlat, wi vqd.``
9 16 Atunci unii din Farisei au knceput sq zicq: ,,Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentrucq nu yine Sabatul.`` Alyii ziceau: ,,Cum poate un om pqcqtos sq facq asemenea semne?`` Wi era desbinare kntre ei.
9 17 Iarqw au kntrebat pe orb: ,,Tu ce zici despre El, kn privinya faptului cq yi -a deschis ochii?`` ,,Este un prooroc``, le -a rqspuns el.
9 18 Iudeii n`au crezut cq fusese orb wi cq kwi cqpqtase vederea, pknq n`au chemat pe pqrinyii lui.
9 19 Wi cknd i-au venit pqrinyii, i-au kntrebat: ,,Acesta este fiul vostru, care spuneyi cq s`a nqscut orb? Cum dar vede acum?``
9 20 Drept rqspuns, pqrinyii lui au zis: ,,Wtim cq acesta este fiul nostru, wi cq s`a nqscut orb.
9 21 Dar cum vede acum, sau cine i -a deschis ochii, nu wtim. Kntrebayi -l pe el; este kn vkrstq, el singur poate vorbi despre ce -l privewte.``
9 22 Pqrinyii lui au zis aceste lucruri, pentrucq se temeau de Iudei; cqci Iudeii hotqrkserq acum cq, dacq va mqrturisi cineva cq Isus este Hristosul, sq fie dat afarq din sinagogq.
9 23 De aceea au zis pqrinyii lui: ,,Este kn vkrstq, kntrebayi -l pe el.``
9 24 Fariseii au chemat a doua oarq pe omul care fusese orb, wi i-au zis: ,,Dq slavq lui Dumnezeu: noi wtim cq omul acesta este un pqcqtos.``
9 25 El a rqspuns: ,,Dacq este un pqcqtos, nu wtiu; eu una wtiu: cq eram orb, wi acum vqd.``
9 26 Iarqw l-au kntrebat: ,,Ce yi -a fqcut? Cum yi -a deschis ochii?``
9 27 ,,Acum v`am spus``, le -a rqspuns el, ,,wi n`ayi ascultat. Pentruce voiyi sq mai auziyi kncqodatq? Doar n`ayi vrea sq vq faceyi wi voi ucenicii Lui!``
9 28 Ei l-au ocqrkt, wi i-au zis: ,,Tu ewti ucenicul Lui, noi skntem ucenicii lui Moise.
9 29 Wtim cq Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu wtim de unde este.``
9 30 ,,Aici este mirarea``, le -a rqspuns omul acela, ,,cq voi nu wtiyi de unde este, wi totuw, El mi -a deschis ochii.
9 31 Wtim cq Dumnezeu n`ascultq pe pqcqtowi; ci, dacq este cineva temqtor de Dumnezeu wi face voia Lui, pe acela kl ascultq.
9 32 De cknd este lumea, nu s`a auzit sq fi deschis cineva ochii unui orb din nawtere.
9 33 Dacq omul acesta n`ar veni dela Dumnezeu, n`ar putea face nimic.``
9 34 ,,Tu ewti nqscut cu totul kn pqcat``, i-au rqspuns ei, ,,wi vrei sq ne knveyi pe noi?`` Wi l-au dat afarq.
9 35 Isus a auzit cq l-au dat afarq; wi, cknd l -a gqsit, i -a zis: ,,Crezi tu kn Fiul lui Dumnezeu?``
9 36 El a rqspuns: ,,Wi cine este, Doamne, ca sq cred kn El?``
9 37 ,,L-ai wi vqzut``, i -a zis Isus, ,,wi cel care vorbewte cu tine, Acela este.``
9 38 ,,Cred, Doamne``, I -a zis el; wi I s`a knchinat.
9 39 Apoi Isus a zis: ,,Eu am venit kn lumea aceasta pentru judecatq: ca ceice nu vqd, sq vadq, wi ceice vqd, sq ajungq orbi.``
9 40 Unii din Fariseii cari erau lkngq el, cknd au auzit aceste vorbe, I-au zis: ,,Doar n`om fi wi noi orbi!``
9 41 ,,Dacq ayi fi orbi``, le -a rqspuns Isus, ,,n`ayi avea pqcat; dar acum ziceyi: ,Vedem.` Tocmai de aceea, pqcatul vostru rqmkne.``
10 1 ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, cine nu intrq pe uwq kn staulul oilor, ci sare pe altq parte, este un hoy wi un tklhar.
10 2 Dar cine intrq pe uwq, este pqstorul oilor.
10 3 Portarul ki deschide, wi oile aud glasul lui; el kwi cheamq oile pe nume, wi le scoate afarq din staul.
10 4 Dupq ce wi -a scos toate oile, merge knaintea lor; wi oile merg dupq el, pentrucq ki cunosc glasul.
10 5 Nu merg deloc dupq un strqin; ci fug de el, pentrucq nu cunosc glasul strqinilor.``
10 6 Isus le -a spus aceastq pildq, dar ei n`au knyeles despre ce le vorbea.
10 7 Isus le -a mai zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun cq Eu sknt uwa oilor.
10 8 Toyi ceice au venit knainte de Mine, sknt hoyi wi tklhari; dar oile n`au ascultat de ei.
10 9 Eu sknt Uwa. Dacq intrq cineva prin Mine, va fi mkntuit; va intra wi va iewi, wi va gqsi pqwune.
10 10 Hoyul nu vine deckt sq fure, sq junghie wi sq prqpqdeascq. Eu am venit ca oile sq aibq viayq, wi s`o aibq din belwug.
10 11 Eu sknt Pqstorul cel bun. Pqstorul cel bun kwi dq viaya pentru oi.
10 12 Dar cel plqtit, care nu este pqstor, wi ale cqrui oi nu sknt ale lui, cknd vede lupul venind, lasq oile wi fuge; wi lupul le rqpewte wi le kmprqwtie.
10 13 Cel plqtit fuge, pentrucq este plqtit, wi nu -i pasq de oi.
10 14 Eu sknt Pqstorul cel bun. Eu Kmi cunosc oile Mele, wi ele Mq cunosc pe Mine,
10 15 awa cum Mq cunoawte pe Mine Tatql, wi cum cunosc Eu pe Tatql; wi Eu Kmi dau viaya pentru oile Mele.
10 16 Mai am wi alte oi, cari nu sknt din staulul acesta; wi pe acelea trebuie sq le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, wi va fi o turmq wi un Pqstor.
10 17 Tatql Mq iubewte, pentrucq Kmi dau viaya, ca iarqw s`o iau.
10 18 Nimeni nu Mi -o ia cu sila, ci o dau Eu dela Mine. Am putere s`o dau, wi am putere s`o iau iarqw: aceasta este porunca, pe care am primit -o dela Tatql Meu.``
10 19 Din pricina acestor cuvinte, iarqw s`a fqcut desbinare kntre Iudei.
10 20 Mulyi dintre ei ziceau: ,,Are drac, este nebun; de ce -L ascultayi?``
10 21 Alyii ziceau; ,,Cuvintele acestea nu sknt cuvinte de kndrqcit; poate un drac sq deschidq ochii orbilor.``
10 22 Kn Ierusalim se prqznuia atunci praznicul Knoirii Templului. Era iarna.
10 23 Wi Isus Se plimba prin Templu, pe supt pridvorul lui Solomon.
10 24 Iudeii L-au knconjurat, wi I-au zis: ,,Pknq cknd ne tot yii sufletele kn kncordare? Dacq ewti Hristosul, spune-ne -o desluwit.``
10 25 ,,V`am spus``, le -a rqspuns Isus, ,,wi nu credeyi. Lucrqrile, pe cari le fac Eu, kn Numele Tatqlui Meu, ele mqrturisesc despre Mine.
10 26 Dar voi nu credeyi, pentrucq, dupq cum v`am spus, nu sknteyi din oile Mele.
10 27 Oile Mele ascultq glasul Meu; Eu le cunosc, wi ele vin dupq Mine.
10 28 Eu le dau viaya vecinicq, kn veac nu vor pieri, wi nimeni nu le va smulge din mkna Mea.
10 29 Tatql Meu, care Mi le -a dat, este mai mare deckt toyi; wi nimeni nu le poate smulge din mkna Tatqlui Meu.
10 30 Eu wi Tatql una skntem.``
10 31 Atunci Iudeii iarqw au luat pietre ca sq -L ucidq.
10 32 Isus le -a zis: ,,V`am arqtat multe lucrqri bune, cari vin dela Tatql Meu: pentru care din aceste lucrqri aruncayi cu pietre kn Mine?``
10 33 Iudeii I-au rqspuns: ,,Nu pentru o lucrare bunq aruncqm noi cu pietre kn Tine, ci pentru o hulq, wi pentrucq Tu, care ewti un om, Te faci Dumnezeu.``
10 34 Isus le -a rqspuns: ,,Nu este scris kn Legea voastrq: ,Eu am zis: Sknteyi dumnezei?`
10 35 Dacq Legea a numit ,dumnezei`, pe aceia, cqrora le -a vorbit Cuvkntul lui Dumnezeu, -wi Scriptura nu poate fi desfinyatq, -
10 36 cum ziceyi voi cq hulesc Eu, pe care Tatql M`a sfinyit wi M`a trimes kn lume? Wi aceasta, pentrucq am zis: ,Sknt Fiul lui Dumnezeu!`
10 37 Dacq nu fac lucrqrile Tatqlui Meu, sq nu Mq credeyi.
10 38 Dar dacq le fac, chiar dacq nu Mq credeyi pe Mine, credeyi mqcar lucrqrile acestea, ca sq ajungeyi sq cunoawteyi wi sq wtiyi cq Tatql este kn Mine wi Eu sknt kn Tatql.``
10 39 La auzul acestor vorbe, cqutau iarqw sq -L prindq; dar El a scqpat din mknile lor.
10 40 Isus S`a dus iarqw dincolo de Iordan, kn locul unde botezase Ioan la knceput. Wi a rqmas acolo.
10 41 Mulyi veneau la El, wi ziceau: ,,Ioan n`a fqcut nici un semn; dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adevqrat.``
10 42 Wi mulyi au crezut kn El kn locul acela.
11 1 Un oarecare Lazqr din Betania, satul Mariei wi al Martei, sora ei, era bolnav. -
11 2 Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir, wi I -a wters picioarele cu pqrul ei, wi Lazqr cel bolnav era fratele ei. -
11 3 Surorile au trimes la Isus sq -i spunq: ,,Doamne, iatq cq acela pe care -l iubewti, este bolnav.``
11 4 Dar Isus, cknd a auzit vestea aceasta, a zis: ,,Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu sq fie proslqvit prin ea.``
11 5 Wi Isus iubea pe Marta, wi pe sora ei, wi pe Lazqr.
11 6 Deci, cknd a auzit cq Lazqr este bolnav, a mai zqbovit douq zile kn locul kn care era;
11 7 wi kn urmq a zis ucenicilor: ,,Haidem sq ne kntoarcem kn Iudea.``
11 8 ,,Knvqyqtorule``, I-au zis ucenicii, ,,acum de curknd cqutau Iudeii sq Te ucidq cu pietre, wi Te kntorci kn Iudea?``
11 9 Isus a rqspuns: ,,Nu sknt douqsprezece ceasuri kn zi? Dacq umblq cineva ziua nu se poticnewte, pentrucq vede lumina lumii acesteia;
11 10 dar dacq umblq noaptea, se poticnewte, pentrucq n`are lumina kn el.``
11 11 Dupq aceste vorbe, le -a zis: ,,Lazqr, prietenul nostru, doarme: dar Mq duc sq -l trezesc din somn.``
11 12 Ucenicii I-au zis: ,,Doamne, dacq doarme, are sq se facq bine.``
11 13 Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau cq vorbewte despre odihna cqpqtatq prin somn.
11 14 Atunci Isus le -a spus pe fayq: ,,Lazqr a murit.``
11 15 ,,Wi mq bucur cq n`am fost acolo, pentru voi, ca sq credeyi. Dar acum, haidem sq mergem la el.``
11 16 Atunci Toma, zis Geamqn, a zis celorlalyi ucenici: ,,Haidem sq mergem wi noi sq murim cu El!``
11 17 Cknd a venit Isus, a aflat cq Lazqr era de patru zile kn mormknt.
11 18 Wi, fiindcq Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii,
11 19 Mulyi din Iudei veniserq la Marta wi Maria, ca sq le mkngkie pentru moartea fratelui lor.
11 20 Cknd a auzit Marta cq vine Isus, I -a iewit knainte; iar Maria wedea kn casq.
11 21 Marta a zis lui Isus: ,,Doamne, dacq ai fi fost aici, n`ar fi murit fratele meu!
11 22 Dar wi acum, wtiu cq orice vei cere dela Dumnezeu, Kyi va da Dumnezeu.``
11 23 Isus i -a zis: ,,Fratele tqu va knvia.``
11 24 ,,Wtiu``, I -a rqspuns Marta, ,,cq va knvia la knviere, kn ziua de apoi.``
11 25 Isus i -a zis: ,,Eu sknt knvierea wi viaya. Cine crede kn Mine, chiar dacq ar fi murit, va trqi.
11 26 Wi oricine trqiewte, wi crede kn Mine, nu va muri niciodatq. Crezi lucrul acesta?``
11 27 ,,Da, Doamne,`` I -a zis ea, ,,cred cq Tu ewti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia sq vinq kn lume.``
11 28 Dupqce a spus aceste vorbe, s`a dus wi a chemat kn tainq pe soru-sa Maria, wi i -a zis: ,,A venit Knvqyqtorul wi te cheamq.``
11 29 Maria, cum a auzit, s`a sculat iute, wi s`a dus la El.
11 30 Cqci Isus nu intrase kncq kn sat, ci era tot kn locul unde Kl kntkmpinase Marta.
11 31 Iudeii, cari erau cu Maria kn casq wi o mkngkiau, cknd au vqzut -o sculkndu-se iute wi iewind afarq, au mers dupq ea, cqci ziceau: ,,Se duce la mormknt, ca sq plkngq acolo.``
11 32 Maria, cknd a ajuns unde era Isus, wi L -a vqzut, s`a aruncat la picioarele Lui, wi I -a zis: ,,Doamne, dacq ai fi fost aici, n`ar fi murit fratele meu.``
11 33 Isus, cknd a vqzut -o plkngknd, pe ea wi pe Iudeii cari veniserq cu ea, S`a knfiorat kn duhul Lui, wi S`a tulburat.
11 34 Wi a zis: ,,Unde l-ayi pus?`` ,,Doamne,`` I-au rqspuns ei, ,,vino wi vezi.``
11 35 Isus plkngea.
11 36 Atunci Iudeii au zis: ,,Iatq ckt kl iubea de mult!``
11 37 Wi unii din ei au zis: ,,El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta sq nu moarq?``
11 38 Isus S`a knfiorat din nou kn Sine, wi S`a dus la mormknt. Mormkntul era o pewterq, la intrarea cqreia era awezatq o piatrq.
11 39 ,,Dayi piatra la o parte,`` a zis Isus. Marta, sora mortului, I -a zis: ,,Doamne, miroase greu, cqci este mort de patru zile.``
11 40 Isus i -a zis: ,,Nu yi-am spus cq, dacq vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?``
11 41 Au luat dar piatra din locul unde zqcea mortul. Wi Isus a ridicat ochii kn sus, wi a zis: ,,Tatq, Kyi mulyqmesc cq M`ai ascultat.
11 42 Wtiam cq totdeauna Mq asculyi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stq kmprejur, ca sq creadq cq Tu M`ai trimes.``
11 43 Dupqce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: ,,Lazqre, vino afarq!``
11 44 Wi mortul a iewit cu mknile wi picioarele legate cu fqwii de pknzq, wi cu faya knfqwuratq cu un wtergar. Isus le -a zis: ,,Deslegayi -l, wi lqsayi -l sq meargq.``
11 45 Mulyi din Iudeii, cari veniserq la Maria, cknd au vqzut ce a fqcut Isus, au crezut kn El.
11 46 Dar unii din ei s`au dus la Farisei, wi le-au spus ce fqcuse Isus.
11 47 Atunci preoyii cei mai de seamq wi Fariseii au adunat Soborul, wi au zis: ,,Ce vom face? Omul acesta face multe minuni.
11 48 Dacq -L lqsqm awa, toyi vor crede kn El, wi vor veni Romanii wi ne vor nimici wi locul nostru wi neamul.``
11 49 Unul din ei, Caiafa, care era mare preot kn anul acela, le -a zis: ,,Voi nu wtiyi nimic;
11 50 oare nu vq gkndiyi cq este kn folosul vostru sq moarq un singur om pentru norod, wi sq nu piarq tot neamul?``
11 51 Dar lucrul acesta nu l -a spus de la el; ci, fiindcq era mare preot kn anul acela, a proorocit cq Isus avea sq moarq pentru neam.
11 52 Wi nu numai pentru neamul acela, ci wi ca sq adune kntr`un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiyi.
11 53 Din ziua aceea, au hotqrkt sq -L omoare.
11 54 De aceea Isus nu mai umbla pe fayq printre Iudei; ci a plecat de acolo kn yinutul de lkngq pustie, kntr`o cetate numitq Efraim; wi a rqmas acolo kmpreunq cu ucenicii Sqi.
11 55 Pawtele Iudeilor erau aproape. Wi mulyi oameni din yinutul acela s`au suit la Ierusalim, knainte de Pawte, ca sq se curqyeascq.
11 56 Ei cqutau pe Isus, wi vorbeau unii cu alyii kn Templu: ,,Ce credeyi? N`are sq vinq la praznic?``
11 57 Iar preoyii cei mai de seamq wi Fariseii porunciserq cq, dacq va wti cineva unde este, sq le dea de wtire ca sq -L prindq. Maria Ki toarnq mir pe picioare.
12 1 Cu wase zile knainte de Pawte, Isus a venit kn Betania, unde era Lazqr, care fusese mort, wi pe care kl knviase din moryi.
12 2 Acolo I-au pregqtit o cinq. Marta slujea, iar Lazqr era unul din ceice wedeau la masq cu El.
12 3 Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare prey, a uns picioarele lui Isus, wi I -a wters picioarele cu pqrul ei; wi s`a umplut casa de mirosul mirului.
12 4 Unul din ucenicii Sqi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea sq -L vkndq, a zis:
12 5 ,,De ce nu s`a vkndut acest mir cu trei sute de lei, wi sq se fi dat sqracilor?``
12 6 Zicea lucrul acesta nu pentrucq purta grijq de sqraci, ci pentrucq era un hoy, wi, ca unul care yinea punga, lua el ce se punea kn ea.
12 7 Dar Isus a zis: ,,Lasq -o kn pace; cqci ea l -a pqstrat pentru ziua kngropqrii Mele.
12 8 Pe sqraci ki aveyi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mq aveyi totdeauna.``
12 9 O mare mulyime de Iudei au aflat cq Isus era kn Betania; wi au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca sq vadq wi pe Lazqr, pe care -l knviase din moryi.
12 10 Preoyii cei mai de seamq au hotqrkt sq omoare wi pe Lazqr,
12 11 cqci din pricina lui mulyi Iudei plecau dela ei wi credeau kn Isus.
12 12 A doua zi, o gloatq mare, care venise la praznic, cum a auzit cq vine Isus kn Ierusalim,
12 13 a luat ramuri de finic, wi I -a iewit kn kntkmpinare, strigknd: ,,Osana! Binecuvkntat este Celce vine kn Numele Domnului, Kmpqratul lui Israel!``
12 14 Isus a gqsit un mqgqruw, wi a kncqlecat pe el, dupqcum este scris:
12 15 ,,Nu te teme, fiica Sionului; iatq cq Kmpqratul tqu vine cqlare pe mknzul unei mqgqriye.``
12 16 Ucenicii Lui n`au knyeles aceste lucruri dela knceput; dar, dupqce a fost proslqvit Isus, wi-au adus aminte cq aceste lucruri erau scrise despre El, wi cq ei le kmpliniserq cu privire la El.
12 17 Toyi ceice fuseserq kmpreunq cu Isus, cknd chemase pe Lazqr din mormknt wi -l knviase din moryi, mqrturiseau despre El.
12 18 Wi norodul I -a iewit kn kntkmpinare, pentrucq aflase cq fqcuse semnul acesta.
12 19 Fariseii au zis deci kntre ei: ,,Vedeyi cq nu ckwtigayi nimic: iatq cq lumea se duce dupq El!``
12 20 Niwte Greci dintre ceice se suiserq sq se knchine la praznic,
12 21 s`au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, wi au zis: ,,Domnule, am vrea sq vedem pe Isus.``
12 22 Filip s`a dus wi a spus lui Andrei; apoi Andrei wi Filip au spus lui Isus.
12 23 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,A sosit ceasul sq fie proslqvit Fiul omului.
12 24 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq grquntele de grku, care a cqzut pe pqmknt, nu moare, rqmkne singur; dar dacq moare, aduce multq roadq.
12 25 Cine kwi iubewte viaya, o va pierde; wi cine kwi urqwte viaya kn lumea aceasta, o va pqstra pentru viaya vecinicq.
12 26 Dacq Kmi slujewte cineva, sq Mq urmeze; wi unde sknt Eu, acolo va fi wi slujitorul Meu. Dacq Kmi slujewte cineva, Tatql kl va cinsti.
12 27 Acum sufletul Meu este tulburat. Wi ce voi zice?... Tatq, izbqvewte-Mq din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru aceasta am venit pknq la ceasul acesta!
12 28 Tatq, proslqvewte Numele Tqu!`` Wi din cer, s`a auzit un glas, care zicea: ,,L-am proslqvit, wi -L voi mai proslqvi!``
12 29 Norodul, care stqtea acolo, wi care auzise glasul, a zis cq a fost un tunet. Alyii ziceau: ,,Un knger a vorbit cu El!``
12 30 Isus a rqspuns: ,,Nu pentru Mine s`a auzit glasul acesta, ci pentru voi.
12 31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stqpknitorul lumii acesteia va fi aruncat afarq.
12 32 Wi dupq ce voi fi knqlyat de pe pqmknt, voi atrage la Mine pe toyi oamenii.`` -
12 33 Vorbind astfel, arqta cu ce moarte avea sq moarq. -
12 34 Norodul I -a rqspuns: ,,Noi am auzit din Lege cq Hristosul rqmkne kn veac; cum dar zici Tu cq Fiul omului trebuie sq fie knqlyat? Cine este acest Fiu al omului?``
12 35 Isus le -a zis: ,,Lumina mai este puyinq vreme kn mijlocul vostru. Umblayi ca unii cari aveyi lumina, ca sq nu vq cuprindq kntunerecul: cine umblq kn kntunerec, nu wtie unde merge.
12 36 Cktq vreme aveyi lumina printre voi, credeyi kn luminq, ca sq fiyi fii ai luminii.`` Isus le -a spus aceste lucruri: apoi a plecat wi S`a ascuns de ei.
12 37 Mqcar cq fqsese atktea semne knaintea lor, tot nu credeau kn El,
12 38 ca sq se kmplineascq vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: ,,Doamne, cine a dat crezare propovqduirii noastre? Wi cui a fost descoperitq puterea brayului Domnului?``
12 39 De aceea nu puteau crede, pentru cq Isaia a mai zis:
12 40 ,,Le -a orbit ochii, wi le -a kmpietrit inima, ca sq nu vadq cu ochii, sq nu knyeleagq cu inima, sq nu se kntoarcq la Dumnezeu, wi sq -i vindec.``
12 41 Isaia a spus aceste lucruri cknd a vqzut slava Lui, wi a vorbit despre El.
12 42 Totuw, chiar dintre fruntawi, mulyi au crezut kn El; dar de frica Fariseilor nu -L mqrturiseau pe fayq, ca sq nu fie dayi afarq din sinagogq.
12 43 Cqci au iubit mai mult slava oamenilor deckt slava lui Dumnezeu.
12 44 Iar Isus a strigat: ,,Cine crede kn Mine, nu crede kn Mine, ci kn Cel ce M`a trimes pe Mine.
12 45 Wi cine Mq vede pe Mine, vede pe Cel ce M`a trimes pe Mine.
12 46 Eu am venit ca sq fiu o luminq kn lume, pentru ca oricine crede kn Mine, sq nu rqmknq kn kntunerec.
12 47 Dacq aude cineva cuvintele Mele wi nu le pqzewte, nu Eu kl judec; cqci Eu n`am venit sq judec lumea, ci sq mkntuiesc lumea.
12 48 Pe cine Mq nesocotewte wi nu primewte cuvintele Mele, are cine -l oskndi: Cuvkntul, pe care l-am vestit Eu, acela kl va oskndi kn ziua de apoi.
12 49 Cqci Eu n`am vorbit dela Mine knsumi, ci Tatql, care M`a trimes, El knsuw Mi -a poruncit ce trebuie sq spun wi cum trebuie sq vorbesc.
12 50 Wi wtiu cq porunca Lui este viaya vecinicq. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun awa cum Mi le -a spus Tatql.``
13 1 Knainte de praznicul Pawtelor, Isus, ca Cel care wtia cq I -a sosit ceasul sq plece din lumea aceasta la Tatql wi fiindcq iubea pe ai Sqi, cari erau kn lume, i -a iubit pknq la capqt.
13 2 Kn timpul cinei, dupq ce diavolul pusese kn inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gkndul sq -L vkndq,
13 3 Isus, fiindcq wtia cq Tatql Ki dqduse toate lucrurile kn mkni, cq dela Dumnezeu a venit wi la Dumnezeu Se duce,
13 4 S -a sculat dela masq, S`a desbrqcat de hainele Lui, a luat un wtergar, wi S`a kncins cu el.
13 5 Apoi a turnat apq kntr`un lighean wi a knceput sq spele picioarele ucenicilor, wi sq le wteargq cu wtergarul cu care era kncins.
13 6 A venit deci la Simon Petru. Wi Petru I -a zis: ,,Doamne, Tu sq-mi speli mie picioarele?``
13 7 Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe dupq aceea.``
13 8 Petru I -a zis: ,,Niciodatq nu-mi vei spqla picioarele!`` Isus i -a rqspuns: ,,Dacq nu te spql Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.``
13 9 ,,Doamne,`` I -a zis Simon Petru, ,,nu numai picioarele, dar wi mknile wi capul!``
13 10 Isus i -a zis: ,,Cine s -a scqldat n`are trebuinyq sq-wi spele deckt picioarele, ca sq fie curat de tot; wi voi sknteyi curayi, dar nu toyi.``
13 11 Cqci wtia pe cel ce avea sq -l vkndq; de aceea a zis: ,,Nu sknteyi toyi curayi.``
13 12 Dupqce le -a spqlat picioarele, Wi -a luat hainele, S`a awezat iarqw la masq wi le -a zis: ,,Knyelegeyi voi ce v`am fqcut Eu?
13 13 Voi Mq numiyi ,Knvqyqtorul wi Domnul`, wi bine ziceyi, cqci sknt.
13 14 Deci, dacq Eu, Domnul wi Knvqyqtorul vostru, v`am spqlat picioarele, wi voi sknteyi datori sq vq spqlayi picioarele unii altora.
13 15 Pentru cq Eu v`am dat o pildq, ca wi voi sq faceyi cum am fqcut Eu.
13 16 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq robul nu este mai mare deckt domnul squ, nici apostolul mai mare deckt cel ce l -a trimes.
13 17 Dacq wtiyi aceste lucruri, ferice de voi, dacq le faceyi.
13 18 Nu vorbesc despre voi toyi; cunosc pe aceia pe cari i-am ales. Dar trebuie sq se kmplineascq Scriptura, care zice: ,Celce mqnkncq pkne cu Mine a ridicat cqlckiul kmpotriva Mea.`
13 19 Vq spun lucrul acesta depe acum, knainte ca sq se kntkmple, pentruca, atunci cknd se va kntkmpla, sq credeyi cq Eu sknt.
13 20 Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, cine primewte pe acela pe care -l trimet Eu, pe Mine Mq primewte; wi cine Mq primewte pe Mine, primewte pe Celce M`a trimes pe Mine.``
13 21 Dupqce a spus aceste cuvinte, Isus S`a tulburat kn duhul Lui, a mqrturisit, wi a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq unul din voi Mq va vinde.``
13 22 Ucenicii se uitau unii la alyii, wi nu knyelegeau despre cine vorbewte.
13 23 Unul din ucenici, acela pe care -l iubea Isus, stqtea la masq culcat pe sknul lui Isus.
13 24 Simon Petru i -a fqcut semn sq kntrebe cine este acela despre care vorbea Isus.
13 25 Wi ucenicul acela s`a rqzemat pe pieptul lui Isus, wi I -a zis: ,,Doamne, cine este?``
13 26 Isus a rqspuns: ,,Acela, cqruia ki voi kntinge bucqyica, wi i -o voi da.`` Wi a kntins o bucqyicq, wi a dat -o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.
13 27 Cum a fost datq bucqyica, a intrat Satana kn Iuda. Isus i -a zis: ,,Ce-ai sq faci, fq repede.``
13 28 Dar nimeni din cei ce wedeau la masq, n`a knyeles pentruce ki zisese aceste vorbe.
13 29 Unii credeau cq, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia sq -i spunq: ,,Cumpqrq ce ne trebuie pentru praznic;`` sau ki poruncea sq dea ceva sqracilor.
13 30 Iuda, dupqce a luat bucqyica, a iewit afarq kn grabq. Era noapte.
13 31 Dupqce a iewit Iuda, Isus a zis: ,,Acum, Fiul omului a fost proslqvit wi Dumnezeu a fost proslqvit kn El.
13 32 Dacq Dumnezeu a fost proslqvit kn El, wi Dumnezeu Kl va proslqvi kn El knsuw, wi -L va proslqvi kndatq.
13 33 Copilawilor, mai sknt puyin cu voi. Mq veyi cquta, wi, cum am spus Iudeilor cq, unde Mq duc Eu, ei nu pot veni, tot awa vq spun wi vouq acum.
13 34 Vq dau o poruncq nouq: Sq vq iubiyi unii pe alyii; cum v-am iubit Eu, awa sq vq iubiyi wi voi unii pe alyii.
13 35 Prin aceasta vor cunoawte toyi cq sknteyi ucenicii Mei, dacq veyi avea dragoste unii pentru alyii.``
13 36 ,,Doamne``, I -a zis Simon Petru, ,,unde Te duci?`` Isus i -a rqspuns: ,,Tu nu poyi veni acum dupq Mine, unde Mq duc Eu; dar mai tkrziu vei veni.``
13 37 ,,Doamne``, I -a zis Petru, ,,de ce nu pot veni dupq Tine acum? Eu kmi voi da viaya pentru Tine.``
13 38 Isus i -a rqspuns: ,,Kyi vei da viaya pentru Mine? Adevqrat, adevqrat, kyi spun, cq nu va cknta cocowul, pknq te vei lepqda de Mine de trei ori.
14 1 Sq nu vi se tulbure inima. Aveyi credinyq kn Dumnezeu, wi aveyi credinyq kn Mine.
14 2 Kn casa Tatqlui Meu sknt multe locawuri. Dacq n`ar fi awa, v`aw fi spus. Eu Mq duc sq vq pregqtesc un loc.
14 3 Wi dupq ce Mq voi duce wi vq voi pregqti un loc, Mq voi kntoarce wi vq voi lua cu Mine, ca acolo unde sknt Eu, sq fiyi wi voi.
14 4 Wtiyi unde Mq duc, wi wtiyi wi calea kntr`acolo.``
14 5 ,,Doamne``, I -a zis Toma, ,,nu wtim unde Te duci; cum putem sq wtim calea kntr`acolo?``
14 6 Isus i -a zis: ,,Eu sknt calea, adevqrul wi viaya. Nimeni nu vine la Tatql deckt prin Mine.
14 7 Dacq m`ayi fi cunoscut pe Mine, ayi fi cunoscut wi pe Tatql Meu. Wi deacum kncolo Kl veyi cunoawte; wi L-ayi wi vqzut.``
14 8 ,,Doamne``, i -a zis Filip, ,,aratq-ne pe Tatql, wi ne este de ajuns.``
14 9 Isus i -a zis: ,,De atkta vreme sknt cu voi, wi nu M`ai cunoscut, Filipe? Cine M`a vqzut pe Mine, a vqzut pe Tatql. Cum zici tu dar: ,Aratq-ne pe Tatql?`
14 10 Nu crezi cq Eu sknt kn Tatql, wi Tatql este kn Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun Eu, nu le spun dela Mine; ci Tatql, care locuiewte kn Mine, El face aceste lucrqri ale Lui.
14 11 Credeyi-Mq cq Eu sknt kn Tatql, wi Tatql este kn Mine; credeyi cel puyin pentru lucrqrile acestea.
14 12 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq cine crede kn Mine, va face wi el lucrqrile pe cari le fac Eu; ba kncq va face altele wi mai mari deckt acestea; pentrucq Eu mq duc la Tatql:
14 13 wi ori ce veyi cere kn Numele Meu, voi face, pentruca Tatql sq fie proslqvit kn Fiul.
14 14 Dacq veyi cere ceva kn Numele Meu, voi face.
14 15 Dacq Mq iubiyi, veyi pqzi poruncile Mele.
14 16 Wi Eu voi ruga pe Tatql, wi El vq va da un alt Mkngkietor (Grecewte: Paraclet, apqrqtor, ajutor.), care sq rqmknq cu voi kn veac;
14 17 wi anume, Duhul adevqrului, pe care lumea nu -l poate primi, pentrucq nu -L vede wi nu -L cunoawte; dar voi Kl cunoawteyi, cqci rqmkne cu voi, wi va fi kn voi.
14 18 Nu vq voi lqsa orfani, Mq voi kntoarce la voi.
14 19 Peste puyinq vreme, lumea nu Mq va mai vedea, dar voi Mq veyi vedea; pentrucq Eu trqiesc, wi voi veyi trqi.
14 20 Kn ziua aceea, veyi cunoawte cq Eu sknt kn Tatql Meu, cq voi sknteyi kn Mine, wi cq Eu sknt kn voi.
14 21 Cine are poruncile Mele wi le pqzewte, acela Mq iubewte; wi cine Mq iubewte, va fi iubit de Tatql Meu. Eu kl voi iubi, wi Mq voi arqta lui.``
14 22 Iuda, nu Iscarioteanul, I -a zis: ,,Doamne, cum se face cq Te vei arqta nouq wi nu lumii?``
14 23 Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Dacq Mq iubewte cineva, va pqzi cuvkntul Meu, wi Tatql Meu kl va iubi. Noi vom veni la el, wi vom locui kmpreunq cu el.
14 24 Cine nu Mq iubewte, nu pqzewte cuvintele Mele. Wi cuvkntul, pe care -l auziyi, nu este al Meu, ci al Tatqlui, care M`a trimes.
14 25 V`am spus aceste lucruri ckt mai sknt cu voi.
14 26 Dar Mkngkietorul, adicq Duhul Sfknt, pe care -L va trimete Tatql, kn Numele Meu, vq va knvqya toate lucrurile, wi vq va aduce aminte de tot ce v`am spus Eu.
14 27 Vq las pacea, vq dau pacea Mea. Nu v`o dau cum o dq lumea. Sq nu vi se tulbure inima, nici sq nu se knspqimknte.
14 28 Ayi auzit cq v`am spus: ,Mq duc, wi Mq voi kntoarce la voi.` Dacq M`ayi iubi, v`ayi fi bucurat cq v`am zis: ,Mq duc la Tatql;` cqci Tatql este mai mare deckt Mine.
14 29 Wi v`am spus aceste lucruri acum, knainte ca sq se kntkmple, pentruca atunci cknd se vor kntkmpla, sq credeyi.
14 30 Nu voi mai vorbi mult cu voi; cqci vine stqpknitorul lumii acesteia. El n`are nimic kn Mine;
14 31 dar vine, pentruca sq cunoascq lumea cq Eu iubesc pe Tatql, wi cq fac awa cum Mi -a poruncit Tatql. Sculayi-vq, haidem sq plecqm de aici!
15 1 Eu sknt adevqrata viyq, wi Tatql Meu este vierul.
15 2 Pe orice mlqdiyq, care este kn Mine wi n`aduce roadq, El o taie; wi pe orice mlqdiyq care aduce roadq, o curqyewte, ca sq aducq wi mai multq roadq.
15 3 Acum voi sknteyi curayi, din pricina cuvkntului, pe care vi l-am spus.
15 4 Rqmkneyi kn Mine, wi Eu voi rqmknea kn voi. Dupqcum mlqdiya nu poate aduce roadq dela sine, dacq nu rqmkne kn viyq, tot awa nici voi nu puteyi aduceyi roadq, dacq nu rqmkneyi kn Mine.
15 5 Eu sknt Viya, voi sknteyi mlqdiyele. Cine rqmkne kn Mine, wi kn cine rqmkn Eu, aduce multq roadq; cqci despqryiyi de Mine, nu puteyi face nimic.
15 6 Dacq nu rqmkne cineva kn Mine, este aruncat afarq, ca mlqdiya neroditoare, wi se usucq; apoi mlqdiyele uscate sknt strknse, aruncate kn foc, wi ard.
15 7 Dacq rqmkneyi kn Mine, wi dacq rqmkn kn voi cuvintele Mele, cereyi orice veyi vrea, wi vi se va da.
15 8 Dacq aduceyi multq roadq, prin aceasta Tatql Meu va fi proslqvit; wi voi veyi fi astfel ucenicii Mei.
15 9 Cum M`a iubit pe Mine Tatql, awa v`am iubit wi Eu pe voi. Rqmkneyi kn dragostea Mea.
15 10 Dacq pqziyi poruncile Mele, veyi rqmknea kn dragostea Mea, dupq cum wi Eu am pqzit poruncile Tatqlui Meu, wi rqmkn kn dragostea Lui.
15 11 V`am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea sq rqmknq kn voi, wi bucuria voastrq sq fie deplinq.
15 12 Aceasta este porunca Mea: sq vq iubiyi unii pe alyii, cum v`am iubit Eu.
15 13 Nu este mai mare dragoste deckt sq-wi dea cineva viaya pentru prietenii sqi.
15 14 Voi sknteyi prietenii Mei, dacq faceyi ce vq poruncesc Eu.
15 15 Nu vq mai numesc robi, pentrucq robul nu wtie ce face stqpknul squ; ci v`am numit prieteni, pentrucq v`am fqcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatql Meu.
15 16 Nu voi M`ayi ales pe Mine; ci Eu v`am ales pe voi; wi v`am rknduit sq mergeyi wi sq aduceyi roadq, wi roada voastrq sq rqmknq, pentru ca orice veyi cere dela Tatql, kn Numele Meu, sq vq dea.
15 17 Vq poruncesc aceste lucruri, ca sq vq iubiyi unii pe alyii.
15 18 Dacq vq urqwte lumea, wtiyi cq pe Mine M`a urkt knaintea voastrq.
15 19 Dacq ayi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucq nu sknteyi din lume, wi pentrucq Eu v`am ales din mijlocul lumii, de aceea vq urqwte lumea.
15 20 Aduceyi-vq aminte de vorba, pe care v-am spus -o: ,Robul nu este mai mare deckt stqpknul squ.` Dacq m`au prigonit pe Mine, wi pe voi vq vor prigoni; dacq au pqzit cuvkntul Meu, wi pe al vostru kl vor pqzi.
15 21 Dar vq vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentrucq ei nu cunosc pe Celce M`a trimes.
15 22 Dacq n`aw fi venit wi nu le-aw fi vorbit, n`ar avea pqcat; dar acum n`au nicio desvinovqyire pentru pqcatul lor.
15 23 Cine Mq urqwte pe Mine, urqwte wi pe Tatql Meu.
15 24 Dacq n`aw fi fqcut kntre ei lucrqri, pe cari nimeni altul nu le -a fqcut, n`ar avea pqcat; dar acum le-au wi vqzut, wi M`au urkt wi pe Mine wi pe Tatql Meu.
15 25 Dar lucrul acesta s`a kntkmplat ca sq se kmplineascq vorba scrisq kn Legea lor: ,M`au urkt fqrq temei.`
15 26 Cknd va veni Mkngkietorul, pe care -L voi trimete dela Tatql, adicq Duhul adevqrului, care purcede dela Tatql, El va mqrturisi despre Mine.
15 27 Wi voi deasemenea veyi mqrturisi, pentrucq ayi fost cu Mine dela knceput.
16 1 V-am spus aceste lucruri, pentruca ele sq nu fie pentru voi un prilej de cqdere.
16 2 Au sq vq dea afarq din sinagogi: ba kncq, va veni vremea cknd, oricine vq va ucide, sq creadq cq aduce o slujbq lui Dumnezeu.
16 3 Wi se vor purta astfel cu voi, pentrucq n`au cunoscut nici pe Tatql, nici pe Mine.
16 4 V`am spus aceste lucruri, pentruca, atunci cknd le va veni ceasul sq se kmplineascq, sq vq aduceyi aminte cq vi le-am spus. Nu vi le-am spus dela knceput, pentrucq eram cu voi.
16 5 Acum Mq duc la Cel ce M`a trimes; wi nimeni din voi nu Mq kntreabq: ,Unde Te duci?`
16 6 Dar, pentrucq v`am spus aceste lucruri, kntristarea v`a umplut inima.
16 7 Totuw, vq spun adevqrul: Vq este de folos sq Mq duc; cqci, dacq nu Mq duc Eu, Mkngkietorul nu va veni la voi; dar dacq Mq duc, vi -L voi trimete.
16 8 Wi cknd va veni El, va dovedi lumea vinovatq kn ce privewte pqcatul, neprihqnirea wi judecata.
16 9 Kn ce privewte pqcatul: fiindcq ei nu cred kn Mine;
16 10 kn ce privewte neprihqnirea: fiindcq Mq duc la Tatql, wi nu Mq veyi mai vedea;
16 11 kn ce privewte judecata: fiindcq stqpknitorul lumii acesteia este judecat.
16 12 Mai am sq vq spun multe lucruri, dar acum nu le puteyi purta.
16 13 Cknd va veni Mkngkietorul, Duhul adevqrului, are sq vq cqlquzeascq kn tot adevqrul; cqci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, wi vq va descoperi lucrurile viitoare.
16 14 El Mq va proslqvi, pentrucq va lua din ce este al Meu, wi vq va descoperi.
16 15 Tot ce are Tatql, este al Meu; deaceea am zis cq va lua din ce este al Meu, wi vq va descoperi.
16 16 Peste puyinq vreme, nu Mq veyi mai vedea; apoi iarqw peste puyinq vreme, Mq veyi vedea, pentrucq Mq duc la Tatql.``
16 17 La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis kntre ei: ,,Ce knsemneazq cuvintele acestea: ,Peste puyinq vreme, nu Mq veyi mai vedea;` wi: ,Apoi iarqw peste puyinq vreme Mq veyi vedea?` Wi: ,Pentrucq Mq duc la Tatql?``
16 18 Ei ziceau deci: ,,Ce knsemneazq aceasta: ,Peste puyinq vreme?` Nu wtim ce vrea sq spunq.``
16 19 Isus a cunoscut cq voiau sq -L kntrebe, wi le -a zis: ,,Vq kntrebayi kntre voi ce knsemneazq cuvintele: ,Peste puyinq vreme, nu Mq veyi mai vedea;` wi: ,Apoi iarqw peste puyinq vreme, Mq veyi vedea?`
16 20 Adevqrat, adevqrat vq spun cq, voi veyi plknge wi, vq veyi tkrgui, iar lumea se va bucura; vq veyi kntrista, dar kntristarea voastrq se va preface kn bucurie.
16 21 Femeia, cknd este kn durerile nawterii, se kntristeazq, pentrucq i -a sosit ceasul; dar dupqce a nqscut pruncul, nu-wi mai aduce aminte de suferinyq, de bucurie cq s`a nqscut un om pe lume.
16 22 Tot awa wi voi: acum sknteyi plini de kntristare; dar Eu vq voi vedea iarqw, inima vi se va bucura, wi nimeni nu vq va rqpi bucuria voastrq.
16 23 Kn ziua aceea, nu Mq veyi mai kntreba de nimic. Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, orice veyi cere dela Tatql, kn Numele Meu, vq va da.
16 24 Pknq acum n`ayi cerut nimic kn Numele Meu: cereyi, wi veyi cqpqta, pentruca bucuria voastrq sq fie deplinq.
16 25 V`am spus aceste lucruri kn pilde. Vine ceasul cknd nu vq voi mai vorbi kn pilde, ci vq voi vorbi desluwit despre Tatql.
16 26 Kn ziua aceea, veyi cere kn Numele Meu, wi nu vq zic cq voi ruga pe Tatql pentru voi.
16 27 Cqci Tatql knsuw vq iubewte, pentrucq M`ayi iubit, wi ayi crezut cq am iewit dela Dumnezeu.
16 28 Am iewit dela Tatql, wi am venit kn lume; acum las lumea, wi Mq duc la Tatql.``
16 29 Ucenicii Sqi I-au zis: ,,Iatq cq acum vorbewti desluwit, wi nu spui nicio pildq.
16 30 Acum cunoawtem cq wtii toate lucrurile, wi n`ai nevoie sq Te kntrebe cineva; de aceea credem cq ai iewit dela Dumnezeu.``
16 31 ,,Acum credeyi?`` le -a rqspuns Isus.
16 32 ,,Iatq cq vine ceasul, wi a wi venit, cknd veyi fi risipiyi fiecare la ale lui; wi pe Mine Mq veyi lqsa singur; dar nu sknt singur, cqci Tatql este cu Mine.
16 33 V`am spus aceste lucruri ca sq aveyi pace kn Mine. Kn lume veyi avea necazuri; dar kndrqzniyi, Eu am biruit lumea.``
17 1 Dupq ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer, wi a zis: ,,Tatq, a sosit ceasul! Proslqvewte pe Fiul Tqu, ca wi Fiul Tqu sq Te proslqveascq pe Tine,
17 2 dupq cum I-ai dat putere peste orice fqpturq, ca sq dea viaya vecinicq tuturor acelora, pe cari I i-ai dat Tu.
17 3 Wi viaya vecinicq este aceasta: sq Te cunoascq pe Tine, singurul Dumnezeu adevqrat wi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.
17 4 Eu Te-am proslqvit pe pqmknt, am sfkrwit lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s`o fac.
17 5 Wi acum, Tatq, proslqvewte-Mq la Tine knsuyi cu slava, pe care o aveam la Tine, knainte de a fi lumea.
17 6 Am fqcut cunoscut Numele Tqu oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. Ai Tqi erau, wi Tu Mi i-ai dat; wi ei au pqzit Cuvkntul Tqu.
17 7 Acum au cunoscut cq tot ce Mi-ai dat Tu, vine dela Tine.
17 8 Cqci le-am dat cuvintele, pe cari Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, wi au cunoscut cu adevqrat cq dela Tine am iewit, wi au crezut cq Tu M`ai trimes.
17 9 Pentru ei Mq rog. Nu Mq rog pentru lume, ci pentru aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu; pentrucq sknt ai Tqi: -
17 10 tot ce este al Meu, este al Tqu, wi ce este al Tqu, este al Meu, -wi Eu sknt proslqvit kn ei.
17 11 Eu nu mai sknt kn lume, dar ei sknt kn lume, wi Eu vin la Tine. Sfinte Tatq, pqzewte, kn Numele Tqu, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei sq fie una, cum skntem wi noi.
17 12 Cknd eram cu ei kn lume, ki pqzeam Eu kn Numele Tqu. Eu am pqzit pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; wi niciunul din ei n`a perit, afarq de fiul pierzqrii, ca sq se kmplineascq Scriptura.
17 13 Dar acum, Eu vin la Tine; wi spun aceste lucruri, pe cknd sknt kncq kn lume, pentruca sq aibq kn ei bucuria Mea deplinq.
17 14 Le-am dat Cuvkntul Tqu; wi lumea i -a urkt, pentrucq ei nu sknt din lume, dupqcum Eu nu sknt din lume.
17 15 Nu Te rog sq -i iei din lume, ci sq -i pqzewti de cel rqu.
17 16 Ei nu sknt din lume, dupqcum nici Eu nu sknt din lume.
17 17 Sfinyewte -i prin adevqrul Tqu: Cuvkntul Tqu este adevqrul.
17 18 Cum M`ai trimes Tu pe Mine kn lume, awa i-am trimes wi Eu pe ei kn lume.
17 19 Wi Eu knsumi Mq sfinyesc pentru ei, ca wi ei sq fie sfinyiyi prin adevqr.
17 20 Wi mq rog nu numai pentru ei, ci wi pentru cei ce vor crede kn Mine prin cuvkntul lor.
17 21 Mq rog ca toyi sq fie una, cum Tu, Tatq, ewti kn Mine, wi Eu kn Tine; ca, wi ei sq fie una kn noi, pentru ca lumea sq creadq cq Tu M`ai trimes.
17 22 Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat -o Tu, pentruca ei sq fie una, cum wi noi skntem una, -
17 23 Eu kn ei, wi Tu kn Mine; -pentruca ei sq fie kn chip desqvkrwit una, ca sq cunoascq lumea cq Tu M`ai trimes, wi cq i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.
17 24 Tatq, vreau ca acolo unde sknt Eu, sq fie kmpreunq cu Mine wi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca sq vadq slava Mea, slavq, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcq Tu M-ai iubit knainte de kntemeierea lumii.
17 25 Neprihqnitule Tatq, lumea nu Te -a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, wi acewtia au cunoscut cq Tu M`ai trimes.
17 26 Eu le-am fqcut cunoscut Numele Tqu, wi li -L voi mai face cunoscut, pentruca dragostea cu care M`ai iubit Tu, sq fie kn ei, wi Eu sq fiu kn ei.``
18 1 Dupq ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Sqi dincolo de pkrkul Chedron, unde era o grqdinq, kn care a intrat El wi ucenicii Lui.
18 2 Iuda, vknzqtorul, wtia wi el locul acela, pentrucq Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui.
18 3 Iuda, deci, a luat ceata ostawilor wi pe aprozii trimewi de preoyii cei mai de seamq wi de Farisei, wi a venit acolo cu felinare, cu fqclii wi cu arme.
18 4 Isus, care wtia tot ce avea sq I se kntkmple, a mers spre ei, wi le -a zis: ,,Pe cine cqutayi?``
18 5 Ei I-au rqspuns: ,,Pe Isus din Nazaret!``. Isus le -a zis: ,,Eu sknt!``. Iuda, vknzqtorul, era wi el cu ei.
18 6 Cknd le -a zis Isus: ,,Eu sknt``, ei s`au dat knapoi, wi au cqzut jos la pqmknt.
18 7 El i -a kntrebat din nou: ,,Pe cine cqutayi?`` ,,Pe Isus din Nazaret``, I-au zis ei.
18 8 Isus a rqspuns: ,,V-am spus cq Eu sknt. Deci, dacq Mq cqutayi pe Mine, lqsayi pe acewtia sq se ducq.``
18 9 A zis lucrul acesta ca sq se kmplineascq vorba, pe care o spusese: ,,N-am pierdut pe niciunul din aceia, pe cari Mi i-ai dat.``
18 10 Simon Petru, care avea o sabie, a scos -o, a lovit pe robul marelui preot, wi i -a tqiat urechea dreaptq. Robul acela se numea Malhu.
18 11 Isus a zis lui Petru: ,,Bagq-yi sabia kn teacq. Nu voi bea paharul, pe care Mi l -a dat Tatql sq -l beau?``
18 12 Ceata ostawilor, cqpitanul lor, wi aprozii Iudeilor, au prins deci pe Isus, wi L-au legat.
18 13 L-au dus kntki la Ana; cqci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot kn anul acela.
18 14 Wi Caiafa era celce dqduse Iudeilor sfatul acesta: ,,Este de folos sq moarq un singur om pentru norod.``
18 15 Simon Petru mergea dupq Isus; tot awa a fqcut wi un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot, wi a intrat cu Isus kn curtea marelui preot.
18 16 Petru knsq a rqmas afarq la uwq. Celalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a iewit afarq, a vorbit cu portqriya, wi a bqgat pe Petru knlquntru.
18 17 Atunci slujnica, portqriya, a zis lui Petru: ,,Nu cumva wi tu ewti unul din ucenicii omului acestuia?`` ,,Nu sknt``, a rqspuns el.
18 18 Robii wi aprozii cari erau acolo, fqcuserq un foc de cqrbuni, cqci era frig: wi se kncqlzeau. Petru stqtea wi el cu ei, wi se kncqlzea.
18 19 Marele preot a kntrebat pe Isus despre ucenicii Lui wi despre knvqyqtura Lui.
18 20 Isus i -a rqspuns: ,,Eu am vorbit lumii pe fayq; totdeauna am knvqyat pe norod kn sinagogq wi kn Templu, unde se adunq toyi Iudeii, wi n`am spus nimic kn ascuns.
18 21 Pentruce Mq kntrebi pe Mine? Kntreabq pe ceice M`au auzit despre ce le-am vorbit; iatq, aceia wtiu ce am spus.``
18 22 La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii, cari stqteau acolo, a dat o palmq lui Isus, wi a zis: ,,Awa rqspunzi marelui preot?``
18 23 Isus i -a rqspuns: ,,Dacq am vorbit rqu, aratq ce am spus rqu; dar dacq am vorbit bine, dece mq bayi?``
18 24 Ana L -a trimes legat la marele preot Caiafa.
18 25 Simon Petru stqtea acolo, wi se kncqlzea. Ei i-au zis: ,,Nu cumva ewti wi tu unul din ucenicii Lui?`` El s`a lepqdat, wi a zis: ,,Nu sknt.``
18 26 Unul din robii marelui preot, rudq cu acela cqruia ki tqiase Petru urechea, a zis: ,,Nu te-am vqzut eu cu El kn grqdinq?``
18 27 Petru iar s -a lepqdat. Wi kndatq a ckntat cocowul.
18 28 Au adus pe Isus dela Caiafa kn odaia de judecatq: era dimineaya. Ei n`au intrat kn odaia de judecatq, ca sq nu se spurce wi sq poatq mknca Pawtele.
18 29 Pilat deci a iewit afarq la ei, wi le -a zis: ,,Ce pkrq aduceyi kmpotriva omului acestuia?``
18 30 Drept rqspuns, ei i-au zis: ,,Dacq n`ar fi fost un fqcqtor de rele, nu L-am fi dat noi kn mknile tale.``
18 31 Atunci Pilat le -a zis: ,,Luayi -L voi, wi judecayi -L dupq legea voastrq.`` ,,Nouq nu ne este kngqduit de Lege sq omorkm pe nimeni``, I-au zis Iudeii.
18 32 Aceasta s`a kntkmplat ca sq se kmplineascq vorba, prin care arqtase Isus cu ce moarte avea sq moarq.
18 33 Pilat a intrat iarqw kn odaia de judecatq, a chemat pe Isus wi I -a zis: ,,Ewti Tu Kmpqratul Iudeilor?``
18 34 Isus i -a rqspuns: ,,Dela tine knsuyi zici lucrul acesta, sau yi l-au spus alyii despre Mine!``
18 35 Pilat a rqspuns: ,,Eu sknt Iudeu? Neamul Tqu wi preoyii cei mai de seamq Te-au dat kn mkna mea: ce ai fqcut?``
18 36 ,,Kmpqrqyia Mea nu este din lumea aceasta``, a rqspuns Isus. ,,Dacq ar fi Kmpqrqyia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s`ar fi luptat ca sq nu fiu dat kn mknile Iudeilor; dar acum, Kmpqrqyia Mea nu este de aici.``
18 37 ,,Atunci un Kmpqrat tot ewti!`` I -a zis Pilat. ,,Da``, a rqspuns Isus. ,,Eu sknt Kmpqrat. Eu pentru aceasta M`am nqscut wi am venit kn lume, ca sq mqrturisesc despre adevqr. Oricine este din adevqr ascultq glasul Meu.``
18 38 Pilat I -a zis: ,,Ce este adevqrul?``
18 39 Dar, fiindcq voi aveyi obicei sq vq slobozesc pe cineva de Pawte, vreyi sq vq slobozesc pe Kmpqratul Iudeilor?``
18 40 Atunci toyi au strigat din nou: ,,Nu pe El, ci pe Baraba!`` Wi Baraba era un tklhar.
19 1 Atunci Pilat a luat pe Isus, wi a pus sq -L batq.
19 2 Ostawii au kmpletit o cununq de spini, I-au pus -o pe cap, wi L-au kmbrqcat cu o hainq de purpurq.
19 3 Apoi, s`au apropiat de El, wi ziceau: ,,Plecqciune, Kmpqratul Iudeilor!`` Wi -I dqdeau palme.
19 4 Pilat a iewit iarqw afarq, wi a zis Iudeilor: ,,Iatq cq vi -L aduc afarq, ca sq wtiyi cq nu gqsesc nicio vinq kn El.``
19 5 Isus a iewit deci afarq, purtknd cununa de spini wi haina de purpurq. ,,Iatq omul!`` le -a zis Pilat.
19 6 Cknd L-au zqrit preoyii cei mai de seamq wi aprozii, au knceput sq strige: ,,Rqstignewte -l! Rqstignewte -l!`` ,,Luayi -L voi wi rqstigniyi -L``, le -a zis Pilat, ,,cqci eu nu gqsesc nicio vinq kn El.``
19 7 Iudeii i-au rqspuns: ,,Noi avem o Lege, wi dupq Legea aceasta, El trebuie sq moarq, pentrucq S`a fqcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.``
19 8 Cknd a auzit Pilat aceste cuvinte, i -a fost wi mai mare fricq.
19 9 A intrat iarqw kn odaia de judecatq, wi a zis lui Isus: ,,De unde ewti Tu?`` Dar Isus nu i -a dat niciun rqspuns.
19 10 Pilat I -a zis: ,,Mie nu-mi vorbewti? Nu wtii cq am putere sq Te rqstignesc, wi am putere sq-Yi dau drumul!``
19 11 ,,N`ai avea nicio putere asupra Mea``, i -a rqspuns Isus, ,,dacq nu yi-ar fi fost datq de sus. De aceea, cine Mq dq kn mknile tale, are un mai mare pqcat.``
19 12 De atunci Pilat cquta sq -I dea drumul. Dar Iudeii strigau: ,,Dacq dai drumul omului acestuia, nu ewti prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine kmpqrat, este kmpotriva Cezarului.``
19 13 Cknd a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afarq; wi a wezut pe scaunul de judecqtor, kn locul numit ,,Pardosit cu pietre``, iar evreiewte: ,,Gabata.``
19 14 Era ziua Pregqtirii Pawtelor, cam pela ceasul al waselea. Pilat a zis Iudeilor: ,,Iatq Kmpqratul vostru!``
19 15 Dar ei au strigat: ,,Ia -L, ia -L, rqstignewte -L!`` ,,Sq rqstignesc pe Kmpqratul vostru?`` le -a zis Pilat. Preoyii cei mai de seamq au rqspuns: ,,Noi n`avem alt kmpqrat deckt pe Cezarul!``
19 16 Atunci L -a dat kn mknile lor, ca sq fie rqstignit. Au luat deci pe Isus, wi L-au dus sq -L rqstigneascq.
19 17 Isus, duckndu-Wi crucea, a ajuns la locul, zis al ,,Cqpqyknii``, care kn evreiewte se cheamq ,,Golgota.``
19 18 Acolo a fost rqstignit; wi kmpreunq cu El au fost rqstigniyi alyi doi, unul deoparte wi altul de alta, iar Isus la mijloc.
19 19 Pilat a scris o knsemnare, pe care a pus -o deasupra crucii, wi era scris: ,,Isus din Nazaret, Kmpqratul Iudeilor.``
19 20 Mulyi din Iudei au citit aceastq knsemnare, pentrucq locul unde fusese rqstignit Isus era aproape de cetate: era scrisq kn evreiewte, latinewte wi grecewte.
19 21 Preoyii cei mai de seamq ai Iudeilor au zis lui Pilat: ,,Nu scrie: ,Kmpqratul Iudeilor`. Ci scrie cq El a zis: ,Eu sknt Kmpqratul Iudeilor.``
19 22 ,,Ce am scris, am scris``, a rqspuns Pilat.
19 23 Ostawii, dupqce au rqstignit pe Isus, I-au luat hainele, wi le-au fqcut patru pqryi, ckte o parte pentru fiecare ostaw. I-au luat wi cqmawa, care n`avea nici o cusqturq, ci era dintr -o singurq yesqturq de sus pknq jos.
19 24 Wi au zis kntre ei: ,,Sq n`o sfkwiem, ci sq tragem la soryi a cui sq fie.`` Aceasta s`a kntkmplat ca sq se kmplineascq Scriptura, care zice: ,,Wi-au kmpqryit hainele Mele kntre ei, wi pentru cqmawa Mea au tras la soryi.`` Iatq ce au fqcut ostawii.
19 25 Lkngq crucea lui Isus, stqtea mama Lui wi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, wi Maria Magdalina.
19 26 Cknd a vqzut Isus pe mamq-Sa, wi lkngq ea pe ucenicul, pe care -l iubea, a zis mamei Sale: ,,Femeie, iatq fiul tqu!``
19 27 Apoi, a zis ucenicului: ,,Iatq mama ta!`` Wi, din ceasul acela ucenicul a luat -o la el acasq.
19 28 Dupq aceea, Isus, care wtia cq acum totul s`a sfkrwit, ca sq kmplineascq Scriptura, a zis: ,,Mi -e sete.``
19 29 Acolo era un vas plin cu oyet. Ostawii au pus kntr`o ramurq de isop un burete plin cu oyet, wi I l-au dus la gurq.
19 30 Cknd a luat Isus oyetul, a zis: ,,S`a isprqvit!`` Apoi wi -a plecat capul, wi Wi -a dat duhul.
19 31 De fricq sq nu rqmknq trupurile pe cruce kn timpul Sabatului, -cqci era ziua Pregqtirii, wi ziua aceea de Sabat era o zi mare-Iudeii au rugat pe Pilat sq zdrobeascq fluierile picioarelor celor rqstigniyi, wi sq fie luayi de pe cruce.
19 32 Ostawii au venit deci, wi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintki, apoi pe ale celuilalt, care fusese rqstignit kmpreunq cu El.
19 33 Cknd au venit la Isus, wi au vqzut cq murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;
19 34 ci unul din ostawi I -a strqpuns coasta cu o suliyq; wi kndatq a iewit din ea sknge wi apq.
19 35 Faptul acesta este adeverit de celce l -a vqzut: mqrturia lui este adevqratq, wi el wtie cq spune adevqrul, pentru ca wi voi sq credeyi.
19 36 Aceste lucruri s`au kntkmplat, ca sq se kmplineascq Scriptura: ,,Niciunul din oasele Lui nu va fi sfqrkmat.``
19 37 Wi kn altq parte, Scriptura mai zice: ,,Vor vedea pe cine au strqpuns.``
19 38 Dupq aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat sq -i dea voie sq ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i -a dat voie. El a venit deci, wi a luat trupul lui Isus.
19 39 Nicodim, care la knceput se dusese la Isus, noaptea, a venit wi el, wi a adus o amestecqturq de aproape o sutq de litri de smirnq wi de aloe.
19 40 Au luat deci trupul lui Isus wi l-au knfqwurat kn fqwii de pknzq de in, cu miresme, dupqcum au obicei Iudeii sq kngroape.
19 41 Kn locul unde fusese rqstignit Isus, era o grqdinq; wi kn grqdinq era un mormknt nou, kn care nu mai fusese pus nimeni.
19 42 Din pricinq cq era ziua Pregqtirii Iudeilor, pentrucq mormkntul era aproape, au pus acolo pe Isus.
20 1 Kn ziua dintki a sqptqmknii, Maria Magdalina s`a dus disdedimineayq la mormknt, pe cknd era kncq kntunerec; wi a vqzut cq piatra fusese luatq de pe mormknt.
20 2 A alergat la Simon Petru wi la celalt ucenic, pe care -l iubea Isus, wi le -a zis: ,,Au luat pe Domnul din mormknt, wi nu wtiu unde L-au pus.``
20 3 Petru wi celalt ucenic au iewit, wi au plecat spre mormknt.
20 4 Au knceput sq alerge amkndoi kmpreunq. Dar celalt ucenic alerga mai repede deckt Petru, wi a ajuns cel dintki la mormknt.
20 5 S`a plecat wi s`a uitat knlquntru, a vqzut fqwiile de pknzq jos, dar n`a intrat.
20 6 Simon Petru, care venea dupq el, a ajuns wi el, a intrat kn mormknt, wi a vqzut fqwiile de pknzq jos.
20 7 Iar wtergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fqwiile de pknzq, ci fqcut sul wi pus kntr`un alt loc singur.
20 8 Atunci celalt ucenic, care ajunsese cel dintki la mormknt, a intrat wi el; wi a vqzut, wi a crezut.
20 9 Cqci tot nu pricepeau cq, dupq Scripturq, Isus trebuia sq knvieze din moryi.
20 10 Apoi ucenicii s`au kntors acasq.
20 11 Dar Maria wedea afarq lkngq mormknt, wi plkngea. Pe cknd plkngea s`a plecat sq se uite kn mormknt.
20 12 Wi a vqzut doi kngeri kn alb, wezknd kn locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap wi altul la picioare.
20 13 ,,Femeie``, i-au zis ei, ,,pentruce plkngi?`` Ea le -a rqspuns: ,,Pentrucq au luat pe Domnul meu, wi nu wtiu unde L-au pus.``
20 14 Dupqce a zis aceste vorbe, s`a kntors, wi a vqzut pe Isus stknd acolo kn picioare; dar nu wtia cq este Isus.
20 15 ,,Femeie``, i -a zis Isus, ,,de ce plkngi? Pe cine cauyi?`` Ea a crezut cq este grqdinarul, wi I -a zis: ,,Domnule, dacq L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, wi mq voi duce sq -L iau.``
20 16 Isus i -a zis: ,,Marie!`` Ea s`a kntors, wi I -a zis kn evreiewte: ,,Rabuni!`` adicq: ,,Knvqyqtorule!``
20 17 ,,Nu mq yinea``, i -a zis Isus; ,,cqci kncq nu M`am suit la Tatql Meu. Ci, du-te la frayii Mei, wi spune-le cq Mq sui la Tatql Meu wi Tatql vostru, la Dumnezeul Meu wi Dumnezeul vostru.``
20 18 Maria Magdalina s`a dus, wi a vestit ucenicilor cq a vqzut pe Domnul, wi cq i -a spus aceste lucruri.
20 19 Kn seara aceleiaw zile, cea dintki a sqptqmknii, pe cknd uwile locului unde erau adunayi ucenicii erau kncuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stqtut kn mijlocul lor, wi le -a zis: ,,Pace vouq!``
20 20 Wi dupq ce a zis aceste vorbe, le -a arqtat mknile wi coasta Sa. Ucenicii s`au bucurat, cknd au vqzut pe Domnul.
20 21 Isus le -a zis din nou: ,,Pace vouq! Cum M`a trimes pe Mine Tatql, awa vq trimet wi Eu pe voi.``
20 22 Dupq aceste vorbe, a suflat peste ei, wi le -a zis: ,,Luayi Duh Sfknt!
20 23 Celorce le veyi ierta pqcatele, vor fi iertate; wi celor ce le veyi yinea vor fi yinute.``
20 24 Toma, zis Geamqn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei cknd a venit Isus.
20 25 Ceilalyi ucenici i-au zis deci: ,,Am vqzut pe Domnul!`` Dar el le -a rqspuns: ,,Dacq nu voi vedea kn mknile Lui semnul cuielor, wi dacq nu voi pune degetul meu kn semnul cuielor, wi dacq nu voi pune mkna mea kn coasta Lui, nu voi crede.``
20 26 Dupq opt zile, ucenicii lui Isus erau iarqw kn casq; wi era wi Toma kmpreunq cu ei. Pe cknd erau uwile kncuiate, a venit Isus, a stqtut kn mijloc, wi le -a zis: ,,Pace vouq!``
20 27 Apoi a zis lui Toma: ,,Adu-yi degetul kncoace, wi uitq-te la mknile Mele; wi adu-yi mkna, wi pune -o kn coasta Mea; wi nu fi necredincios, ci credincios.``
20 28 Drept rqspuns, Toma I -a zis: ,,Domnul meu wi Dumnezeul meu!``
20 29 ,,Tomo`` i -a zis Isus, ,,pentrucq M`ai vqzut, ai crezut. Ferice de ceice n`au vqzut, wi au crezut.``
20 30 Isus a mai fqcut knaintea ucenicilor Sqi multe alte semne cari nu sknt scrise kn cartea aceasta.
20 31 Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi sq credeyi cq Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; wi crezknd, sq aveyi viaya kn Numele Lui.
21 1 Dupq aceea Isus S`a mai arqtat ucenicilor Sqi la marea Tiberiadei. Iatq cum S`a arqtat:
21 2 Simon Petru, Toma zis Geamqn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei, wi alyi doi din ucenicii lui Isus, erau kmpreunq.
21 3 Simon Petru le -a zis: ,,Mq duc sq prind pewte.`` ,,Mergem wi noi cu tine,`` i-au zis ei. Au iewit, wi au intrat kntr`o corabie; wi n`au prins nimic kn noaptea aceea.
21 4 Dimineaya, Isus stqtea pe yqrm; dar ucenicii nu wtiau cq este Isus.
21 5 ,,Copii``, le -a zis Isus, ,,aveyi ceva de mkncare?`` Ei i-au rqspuns: ,,Nu``.
21 6 El le -a zis: ,,Aruncayi mreaja kn partea dreaptq a corqbiei, wi veyi gqsi.`` Au aruncat -o deci, wi n`o mai puteau trage de mulyimea pewtilor.
21 7 Atunci ucenicul, pe care -l iubea Isus, a zis lui Petru: ,,Este Domnul!`` Cknd a auzit Simon Petru cq este Domnul wi -a pus haina pe el, wi s`a kncins, cqci era desbrqcat, wi s`a aruncat kn mare.
21 8 Ceilalyi ucenici au venit cu corqbioara, trqgknd mreaja cu pewti, pentrucq nu erau departe de yqrm deckt ca la douq sute de coyi.
21 9 Cknd s`au pogorkt pe yqrm au vqzut acolo jqratic de cqrbuni, pewte pus deasupra wi pkne.
21 10 Isus le -a zis: ,,Aduceyi din pewtii, pe cari i-ayi prins acum.``
21 11 Simon Petru s`a suit kn corqbioarq, wi a tras mreaja la yqrm, plinq cu o sutq cincizeci wi trei de pewti mari: wi, mqcar cq erau atkyia, nu s`a rupt mreaja.
21 12 ,,Veniyi de prknziyi,`` le -a zis Isus. Wi nici unul din ucenici nu cuteza sq -L kntrebe: ,,Cine ewti?`` cqci wtiau cq este Domnul.
21 13 Isus S`a apropiat, a luat pknea, wi le -a dat; tot awa a fqcut wi cu pewtele.
21 14 Aceasta era a treia oarq cknd Se arqta Isus ucenicilor Sqi, dupq ce knviase din moryi.
21 15 Dupq ce au prknzit, Isus a zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, Mq iubewti tu mai mult deckt acewtia?`` ,,Da, Doamne``, I -a rqspuns Petru, ,,wtii cq Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Pawte mieluweii Mei.``
21 16 I -a zis a doua oarq: ,,Simone, fiul lui Iona, Mq iubewti?`` ,,Da Doamne``, I -a rqspuns Petru, ,,wtii cq Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Pawte oiyele Mele``.
21 17 A treia oarq i -a zis Isus: ,,Simone, fiul lui Iona, Mq iubewti?`` Petru s`a kntristat cq -i zisese a treia oarq: ,,Mq iubewti?`` Wi I -a rqspuns: ,,Doamne, Tu toate le wtii; wtii cq Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Pawte oile Mele!
21 18 Adevqrat, adevqrat, kyi spun cq, atunci cknd erai mai tknqr, singur te kncingeai wi te duceai unde voiai; dar cknd vei kmbqtrkni, kyi vei kntinde mknile, wi altul te va kncinge, wi te va duce unde nu vei voi.``
21 19 A zis lucrul acesta ca sq arate cu ce fel de moarte va proslqvi Petru pe Dumnezeu. Wi, dupq ce a vorbit astfel, i -a zis: ,,Vino dupq Mine.``
21 20 Petru s`a kntors, wi a vqzut venind dupq ei pe ucenicul pe care -l iubea Isus, acela care, la cinq, se rezemase pe pieptul lui Isus, wi zisese: ,,Doamne, cine este celce Te vinde?``
21 21 Petru s`a uitat la el, wi a zis lui Isus: ,,Doamne, dar cu acesta ce va fi?``
21 22 Isus i -a rqspuns: ,,Dacq vreau ca el sq rqmknq pknq voi veni Eu, ce-yi pasq yie? Tu vino dupq Mine!``
21 23 Din pricina aceasta, a iewit svonul printre frayi cq ucenicul acela nu va muri deloc. Knsq Isus nu zisese lui Petru cq nu va muri deloc, ci: ,,Dacq vreau ca el sq rqmknq pknq voi veni Eu, ce-yi pasq yie?``
21 24 Ucenicul acesta este celce adeverewte aceste lucruri, wi care le -a scris. Wi wtim cq mqrturia lui este adevqratq.
21 25 Mai sknt multe alte lucruri, pe cari le -a fqcut Isus, cari, dacq s`ar fi scris cu deamqruntul, cred cq nici chiar kn lumea aceasta n`ar fi putut kncqpea cqryile cari s`ar fi scris. Amin